ALGEMENE VOORWAARDEN CKH ADVOCATEN BV

ALGEMENE VOORWAARDEN CKH ADVOCATEN B.V.

1. Toepasselijkheid
1. CKH Advocaten B.V. (hierna CKH genoemd), gevestigd te Alkmaar (KVK: 68443005), is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur, in de ruimste zin van het woord. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan CKH worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van en van toepassing op (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken en ingeschakeld zijn c.q. worden bij de dienstverlening door CKH (waartoe CKH gerechtigd is c.q. zal zijn), zoals (maar daartoe niet beperkt) werknemers, partners en/of aandeelhouders van CKH. Dit beding is een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.

2. Opdracht
1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te worden gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door CKH, waarbij CKH enkel kan worden vertegenwoordigd door aan haar verbonden advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De voor CKH werkzame personen zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt (daarmee) uitgesloten.
2. De opdrachtgever vrijwaart CKH tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
4. CKH is als gevolg van de geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht om de identiteit van cliënten en die van hun uiteindelijk belanghebbenden vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de autoriteiten te melden. Indien CKH een ongebruikelijke transactie meldt, mag zij dat op grond van de Wwft niet aan de betreffende cliënt melden. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig bij voorbaat daarvoor toestemming te geven. Tevens vrijwaart de opdrachtgever CKH voor aanspraken van derden ten opzichte van CKH dan wel haar partners welke verband houden met zowel een terechte als een onverhoopt (achteraf gebleken) ten onrechte gedane melding.

3. Honorarium en verschotten
1. De kosten van uitvoering van de opdracht door CKH omvatten het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting.
2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door CKH periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is CKH bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basistarief te wijzigen en daarvan in het voorkomend geval onmiddellijk melding te maken. Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na
aanvang van de opdracht dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe
vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het
basisuurtarief.
4. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die CKH ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals
griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).

4. Betaling
1. De werkzaamheden en verschotten worden in beginsel maandelijks, achteraf, afgerekend. De betalingstermijn
bedraagt 8 dagen tenzij anders is gesteld en vermeld op de desbetreffende declaratie.
2. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is een rentevergoeding verschuldigd ad 2%
per maand indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Anders is de wettelijke
rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten
verschuldigd.
3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van CKH met betrekking tot de invordering van het aan CKH
verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten
worden vastgesteld op de door CKH daadwerkelijk gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijk gemaakte
advocaatkosten tegen uurtarief, ook als deze advocaatkosten de werkzaamheden betreffen van een advocaat
verbonden aan CKH. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van het verschuldigde bedrag (hoofdsom
plus rente) met een minimum van € 250,–, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van
voldoening buiten rechte zijn verzonden.
4. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
is met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten het bepaalde in artikel 6:96 lid 4, 5 en 6 Burgerlijk
Wetboek van toepassing.
5. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan CKH haar
werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. CKH is niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5. Voorschot
1. CKH kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden
aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht dan wel tussentijds verrekend.

6. Aansprakelijkheid
1. CKH heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van
Advocaten voorgeschreven bedragen.
2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in
het desbetreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het in dat geval geldende eigen risico.
Desgevraagd zal over de inhoud van de polis en voorwaarden nadere informatie worden verschaft.
3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden
voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met
een maximum van € 25.000,–.
4. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door CKH een (rechts)persoon of derde die geen deel
uitmaakt van CKH wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te
verrichten, is CKH niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden
gemaakt, tenzij de daaruit voortvloeiende schade op deze derde kan worden verhaald.
5. (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen
mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan CKH verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid
in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
6. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt
toegebracht waarvoor CKH aansprakelijk is dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens
de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen
12 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of
redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7. Dossierarchivering, beveiliging en privacy
1. CKH verwerkt in het kader van de uitvoering van de aan heer gegeven opdracht persoonsgegevens conform
de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Het privacybeleid van CKH is raadpleegbaar op onze website. Desgevraagd zal over de inhoud nadere
informatie worden verschaft.
3. Het dossier wordt nadat het is gesloten gedurende 7 jaar (digitaal) bewaard, waarna CKH het dossier zal
vernietigen.
4. CKH neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en derden alle zorg in acht die in
redelijkheid kan worden verwacht. CKH is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde
toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door CKH betrachte zorg. CKH is evenmin aansprakelijk voor
verlies van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.
5. Indien er bij de opdracht gecommuniceerd wordt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en
andere vormen van dataverkeer, erkent de opdrachtgever dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt
tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. CKH is niet aansprakelijk voor eventuele schade die
daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
6. Zowel CKH als de opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen
of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.

8. Toepasselijke recht/bevoegde rechter
1. Omtrent de interne behandeling van klachten is door CKH een reglement opgesteld, dat raadpleegbaar is op
onze website. Desgevraagd zal over de inhoud nadere informatie worden verschaft.
2. Op de rechtsverhouding tussen CKH en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen CKH en een opdrachtgever kennis te
nemen, in eerste aanleg zal een dergelijk geschil ter keuze van CKH worden beslecht door de rechtbank
Noord-Holland, locatie Alkmaar dan wel door de rechtbank in het arrondissement waar opdrachtgever
gevestigd en/of woonplaats heeft.