Algemene voorwaarden Amsterdam

Home > Algemene voorwaarden Amsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN CKH ADVOCATEN AMSTERDAM BV

  1. Toepasselijkheid

CKH Advocaten B.V. (hierna CKH genoemd), gevestigd te Amsterdam (KVK: 69922136), is een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het beoefenen van de

advocatuur, in de ruimste zin van het woord. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan CKH worden gegeven alsook op de

rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Deze algemene

voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van en van toepassing op (rechts)personen en derden

die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken en ingeschakeld zijn c.q. worden bij de

dienstverlening door CKH (waartoe CKH gerechtigd is c.q. zal zijn), zoals (maar daartoe niet beperkt)

werknemers, partners en/of aandeelhouders van CKH. Dit beding is een onherroepelijk derdenbeding

in de zin van artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek.

 

  1. Opdracht

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te worden gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door

CKH, waarbij CKH enkel kan worden vertegenwoordigd door aan haar verbonden advocaten. Dit geldt

ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde

persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt

(daarmee) uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart CKH tegen aanspraken van derden, de redelijke

kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de

werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove

nalatigheid of opzet. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van

de opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. CKH is als gevolg van de geldende

regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft),

verplicht om de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder

omstandigheden aan de autoriteiten te melden. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en

voor zover nodig bij voorbaat daarvoor toestemming te geven. Tevens vrijwaart de opdrachtgever

CKH voor aanspraken van derden ten opzichte van CKH dan wel haar partners welke verband

houden met een ten onrechte gedane melding.

 

  1. Honorarium en verschotten

De kosten van uitvoering van de opdracht door CKH omvatten het honorarium en de verschotten.

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand

van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt

bepaald uitgaande van het door CKH periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt

vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die

de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de

opdracht is gemoeid. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is CKH bevoegd om, ook tijdens

de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basistarief te wijzigen en daarvan in het voorkomend

geval onmiddellijk melding te maken. Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of

binnen drie maanden na aanvang van de opdracht dan kan de opdrachtgever de

opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn

van de eerste declaratie na de verhoging van het basisuurtarief. Verschotten zijn de werkelijk

gemaakte kosten die CKH ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht,

deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels).

 

  1. Betaling

De werkzaamheden en verschotten worden in beginsel maandelijks, achteraf, afgerekend. De

betalingstermijn bedraagt 8 dagen tenzij anders is gesteld en vermeld op de desbetreffende

declaratie. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is een rentevergoeding

verschuldigd ad 2% per maand indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf. Anders is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle

(buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van CKH met betrekking tot de invordering van het

aan CKH verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van de opdrachtgever. De

gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door CKH daadwerkelijk gemaakte proceskosten,

waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten tegen uurtarief, ook als deze advocaatkosten de

werkzaamheden betreffen van een advocaat verbonden aan CKH. Ter vergoeding van de

buitengerechtelijke kosten is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete, die wordt

gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00, ook wanneer slechts

een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de

werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid

bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is

die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is met betrekking tot de

buitengerechtelijke incassokosten het bepaalde in artikel 6:96 lid 4, 5 en 6 Burgerlijk Wetboek van

toepassing. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan

CKH haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld.

CKH is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de

werkzaamheden.

 

  1. Voorschot

CKH kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden

worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht dan wel tussentijds

verrekend.

 

  1. Aansprakelijkheid

CKH heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de door de Nederlandse Orde

van Advocaten voorgeschreven bedragen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat

krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, te

vermeerderen met het in dat geval geldende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens

genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan het

honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis

waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 25.000.

Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door CKH een (rechts)persoon of derde die geen

deel uitmaakt van CKH wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een

opdracht te verrichten, is CKH niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde

mochten worden gemaakt, tenzij de daaruit voortvloeiende schade op deze derde kan worden

verhaald. (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden

ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan CKH verstrekte opdrachten

houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te

aanvaarden. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan

personen of zaken wordt toegebracht waarvoor CKH aansprakelijk is dan is die aansprakelijkheid

beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het

desbetreffende geval wordt uitbetaald. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een

aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen 12 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak

is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die

aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 

  1. Dossierarchivering en beveiliging

Het dossier wordt gedurende 10 jaar (digitaal) bewaard, waarna CKH het dossier zal

vernietigen. CKH neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en derden alle zorg

in acht die in redelijkheid kan worden verwacht. CKH is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of

onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door CKH betrachte zorg. CKH is

evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van

netwerken en systemen van derden. Indien er bij de opdracht gecommuniceerd wordt met behulp van

elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, erkent de opdrachtgever dat daar

risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. CKH is

niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Zowel CKH als de opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden

doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.

 

  1. Toepasselijke recht/bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen CKH en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is ook bevoegd om van enig geschil tussen CKH en een

opdrachtgever kennis te nemen, in eerste aanleg zal een dergelijk geschil uitsluitend worden beslecht

door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar. Omtrent de interne behandeling van klachten is

door CKH een reglement opgesteld, dat op aanvraag verkrijgbaar is.

Bel ons direct! 072 511 40 32