Bezwaar ongegrond of niet-ontvankelijk, wat nu?

Bezwaar ongegrond of niet-ontvankelijk, wat nu?

In mijn vorige blog heb ik antwoord gegeven op de vraag of bezwaar maken loont. Ons antwoord daarop was: ‘ja’. Met het instellen van bezwaar wordt namelijk bewerkstelligt dat een besluit in haar volledigheid wordt heroverwogen. Daarbij is er bepaald dat het instellen van bezwaar niet tot gevolg mag hebben dat de indiener in een slechtere positie – als voor het bezwaar – komt te verkeren (het verbod van de refomatio in peius). Verder: bezwaar kost u niets en u bent ook niet verplicht een advocaat in de arm te nemen.

Maar wat nu als uw bezwaar – ondanks al uw mooie en steekhoudende argumenten – toch wordt afgewezen? Welke opties zijn er dan nog voorhanden? Het antwoord daarop is: u kunt tegen het besluit op bezwaar in beroep en tegelijkertijd in spoedeisende situaties in een kort geding de bestuursrechter verzoeken om een voorlopige voorziening. In deze blog meer over het beroep bij de bestuursrechter.

 

Het besluit op bezwaar en de mogelijke uitkomsten

De bezwaarprocedure eindigt met een besluit op bezwaar. Kort samengevat kunnen de mogelijke uitkomsten van een bezwaarprocedure de volgende zijn: (1) uw bezwaarschrift wordt gegrond verklaard. Dit houdt in dat het bestuursorgaan u in het gelijk stelt, (2) uw bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard. Dit houdt in dat u niet in het gelijk wordt gesteld en het eerdere besluit wordt gehandhaafd. Of (3) uw bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet aan de formele vereisten heeft voldaan en er dus niet inhoudelijk op uw bezwaren wordt ingegaan door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan waarbij u in bezwaar bent gegaan geeft aan bij welke instantie u hiertegen in beroep kunt gaan en binnen welke termijn uw beroepsopschrift daar ontvangen moet zijn. Welke rechtbank, college of raad uw beroepsschrift behandelt, hangt dus af van het soort overheidsbeslissing en het onderwerp.

 

Vereisten beroepsschrift

Bent u het niet eens met het besluit op bezwaar? Dan dient u (doorgaans) binnen 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, het beroepsschrift bij de bevoegde instantie in te dienen. Het beroepsschrift moet schriftelijk worden ingediend, vermeld daarbij in ieder geval: (1) uw naam en adres, (2) het besluit waartegen u in beroep gaat, (3) waarom u het niet eens met de beslissing van het bestuursorgaan en (4) wat de beslissing volgens u moet zijn. Verder is het belangrijk dat u het beroepsschrift dateert, ondertekent en de relevante stukken mee stuurt. Denk hierbij in ieder geval aan de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt, het bezwaarschrift, het besluit op het bezwaar en eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt onderbouwt.

 

Verdere verloop

Nadat uw beroepsschrift tijdig is ingediend, informeert de instantie waarbij u het beroep heeft ingediend (in de meeste gevallen de rechtbank) het bestuursorgaan en eventueel andere belanghebbenden dat u een beroepsprocedure bent gestart. De rechtbank verzoekt vervolgens het bestuursorgaan een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak aan te leveren. U krijgt kopieën van deze stukken.

 

Geen verplichte procesvertegenwoordiging

In het bestuursrecht is geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat u niet verplicht bent om een advocaat in te schakelen wanneer u beroep wilt aantekenen tegen een besluit van een overheidsinstantie en dus zelf zonder advocaat uw zaak mag voorleggen aan de rechtbank. Desalniettemin is het wél raadzaam om een advocaat als gemachtigde in de arm te nemen. Immers, wij bij CKH advocaten zijn specialisten op het gebied van beroepsprocedures bij de bestuursrechter.

 

Zitting

In de meeste gevallen wordt uw beroepszaak op zitting behandeld. Dit is anders op het moment dat de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is, de stukken overduidelijk zijn of omdat u het beroepsschrift te laat heeft ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk). Op het moment dat de rechtbank een mondelinge zitting wel nodig acht, dan ontvangen alle partijen een uitnodiging of oproep voor de zitting. In die uitnodiging of oproep staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift.

Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook wij bestuursrechtadvocaten van CKH Advocaten kunnen namens u het woord voeren en mogelijke vragen van de rechter beantwoorden. Nadat de zitting is geweest doet de bestuursrechter binnen 6 weken uitspraak.

Daarbij is belangrijk om te onthouden dat de bestuursrechter – in tegenstelling tot de bezwaarprocedure bij het bestuursorgaan – marginaal toetst. Dit betekent dat de rechter kortweg oordeelt of het besluit rechtmatig is of niet. Is de rechter van mening dat het besluit onrechtmatig is genomen, dan vernietigt hij het besluit doorgaans niet maar geeft het bestuursorgaan de opdracht om het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak.

 

Concluderend

Al met al is de race nog niet gelopen op het moment dat uw bezwaarschrift ongegrond dan wel niet-ontvankelijk is verklaard. U kunt namelijk nog in beroep bij de bestuursrechter. Het besluit wordt dan opnieuw door een onafhankelijke rechter getoetst op rechtmatigheid. Bent u van mening dat het besluit onrechtmatig is of niet op de juiste gronden is genomen? Laat ons dan uw beroepsschrift opstellen.

Wilt u meer advies? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. A.M. Thomas, advocaat bestuursrecht of een van onze andere bestuursrechtadvocaten. Mevrouw mr. A.M. Thomas is bereikbaar via telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 4) of per e-mail: thomas@ckh-advocaten.nl.

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten