Klachtenregeling Alkmaar

Home > Klachtenregeling Alkmaar

Klachtenregeling Alkmaar

CKH Advocaten Amsterdam B.V. doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van CKH Advocaten Amsterdam B.V.

Wij verzoeken u om uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Komt u met hem/haar niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtenfunctionaris, mr. E. Hoekstra of zijn plaatsvervanger indien de klacht hem aangaat.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor uw bezwaren proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Hieronder staat de door ons gehanteerde klachtenprocedure.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

-klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

-klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

-klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

I. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen CKH Advocaten en de cliënt. Deze kantoorklachtenregeling is eveneens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen.
II. Iedere advocaat van CKH Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

I. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
II. CKH Advocaten heeft onder meer via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak.
III. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Orde van Advocaten (ingeval van een tuchtrechtelijk geschil) of de bevoegde rechtbank.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

I. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. Evert Hoekstra, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
II. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
III. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
IV. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen 1 maand na ontvangst van de klacht of doet met redenen omkleed mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.
V. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
VI. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

I. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
II. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

I. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
II. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
III. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
IV. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie

I. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
II. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
III. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
IV. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Bel ons direct! 072 511 40 32