Limitering partneralimentatie: de stand van zaken

Limitering partneralimentatie: de stand van zaken

 

Inleiding in de limitering van de partneralimentatie
In april van dit jaar schreven wij reeds een blog over de limitering van de partneralimentatie. Kort gezegd was op dat moment de stand van zaken dat – gezien de veranderingen die in de maatschappij plaatsvinden – er door de politieke partijen veel gesproken is over de wens om de partneralimentatie te limiteren.

Nieuw initiatiefvoorstel tweede kamer
Op 7 december 2018 is door VVD, D66 en PvdA een initiatiefvoorstel gedaan om de duur van de partneralimentatie terug te brengen van 12 jaar naar 5 jaar. VVD, D66 en PvdA stellen dat de limitering van de partneralimentatie een eerlijker systeem teweeg brengt, omdat de huidige regels volgens genoemde politieke partijen verouderd zouden zijn. De tweede kamer heeft op 11 december 2018 ingestemd met het wetsvoorstel. Wat houdt het wetsvoorstel nu precies in. Het voorstel is om de duur van de partneralimentatie te limiteren tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Echter, er gelden twee uitzonderingsgevallen (i) huwelijke van lange duur en (ii) huwelijken met jonge kinderen. Bij gehuwden welke de leeftijd van 50 jaren hebben bereikt en welke binnen 10 jaar na scheiding de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd geldt een aanspraak op een partneralimentatie van 10 jaar. Indien bij een scheiding de kinderen jonger zijn dan 12 jaar zal de alimentatiegerechtigde aanspraak op partneralimentatie kunnen maken tot het moment dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Net als in de huidige wetgeving zal daarnaast ook in de nieuwe wetgeving een beroep kunnen worden gedaan op de hardheidsclausule om in uitzonderlijke omstandigheden toch van een langere duur partneralimentatie uit te kunnen gaan.

Nu is het aan de eerste kamer om tevens te stemmen over het wetsvoorstel. Indien de eerste kamer instemt dan wordt het wetsvoorstel definitief wet. Het voornemen is om de wijziging voor wat betreft de duur van de partneralimentatie vanaf begin 2020 van kracht wordt. Let wel; voor echtparen die voor die tijd gaan scheiden blijven de huidige regels van toepassing.

Huidige regels omtrent de partneralimentatie
Vooralsnog is in de huidige wetgeving opgenomen dat de partneralimentatie geldt voor een duur van 12 jaar. In een eerdere blog gaven wij u aan dat ook de huidige wetgeving mogelijkheden geeft tot limitering van de partneralimentatie. Dit kan op grond van artikel 1:157 lid 3 BW. U moet dan denken aan het bereiken van de AOW-leeftijd of een andere omstandigheid die rechtvaardigt dat de partneralimentatie een kortere duur heeft dan twaalf jaar.

Huidige regels omtrent de kinderalimentatie
Deze blog ziet in beginsel toe op de (mogelijke) veranderingen op het gebied van de partneralimentatie, maar wij wensen ook kort stil te staan bij de berekening van de kinderalimentatie.

Bij een berekening wordt er gekeken naar de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. De behoefte van de kinderen is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders ten tijde van het huwelijk c.q. de relatie. Uitgangspunt is meestal het inkomen van het jaar van uiteengaan. Er zijn uitzonderingen op deze regel, laat u hierover adviseren door een van onze familierechtadvocaten. Met betrekking tot de draagkracht van de ouders (wie kan wat betalen ter zake de behoefte van de kinderen) wordt er gekeken naar het huidige inkomen.

Het Nibud heeft onderzocht wat de kosten (behoefte) van kinderen zijn. Uit de daartoe opgestelde tabellen volgt wat de totale kosten van de kinderen zijn. We noemen dit de behoefte van de kinderen. Op dit punt kunnen tevens uitzonderingen van toepassing zijn.

Ten aanzien van de draagkracht van de ouders wordt allereerst gekeken naar het inkomen van de ouders. Daarnaast is het van belang bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben en hoe de zorgregeling met de andere ouder eruit ziet. Hoe meer een kind bij een ouder verblijft, hoe meer zorgkorting een ouder zal ontvangen. Met zorgkorting wordt bedoeld dat er kosten worden gemaakt op het moment dat een kind bij een ouder verblijft en dat dit in mindering moet worden gebracht op de draagkracht van een ouder. Er wordt (meestal) gerekend met zorgkortingen van 15%, 25% en 35%.

Conclusie
Gezien de verwachting dat de tweede kamer zal instemmen met het initiatiefvoorstel zal op korte termijn (2020) een wetswijziging komen voor wat betreft de limitering van de partneralimentatie. Voor echtelieden die op dit moment gaan scheiden geldt dit voorstel nog niet, maar kunnen zij zich eventueel wel beroepen op artikel 1:157 lid 3 BW. Dit laatste artikel is wel aan een strenge toetsing onderhevig, dat wil zeggen dat indien deze stelling wordt ingenomen er wel voldoende aanknopingspunten dienen te zijn om hiertoe over te gaan.

Vragen? Bel uw familierechtadvocaat van CKH Advocaten
Mocht u vragen hebben of een advies wensen over de berekening van de kinder- of partneralimentatie neem dan contact op met mr. Kim Walburg of mr. Jenny de Boer via telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 4 of 5). Indien u liever een e-mail stuurt, dan kan dat uiteraard ook. U kunt uw e-mail versturen naar: info@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten