Loont bezwaar maken tegen de af- of toewijzing van een omgevingsvergunning?

Loont bezwaar maken tegen de af- of toewijzing van een omgevingsvergunning?

 

Is uw omgevingsvergunning afgewezen of bent u het juist niet eens met een in uw directe omgeving afgegeven omgevingsvergunning? Dan kunt u tegen dat besluit in bezwaar.

Voor het instellen van bezwaar is vereist dat u als belanghebbende kan worden aangemerkt. En gelukkig maar. Het zou immers geen wenselijke situatie zijn als een vervelende dorpsgenoot van een paar wijken verderop bezwaar kan instellen tegen een aan u verleende omgevingsvergunning. Om als belanghebbende te worden aangemerkt moet u rechtstreeks de gevolgen ervaren van de verleende (of afwezen) omgevingsvergunning. Ter illustratie: uw buren die bijvoorbeeld een vergunning hebben verkregen voor een uitbouw met als gevolg dat u minder zon heeft in uw tuin of de bouw van een koeienstal bij uw buren, waardoor u geuroverlast vreest, in beide situaties wordt uw belang rechtstreeks geraakt door het genomen besluit.

Bezwaar instellen biedt ook uitkomst in het geval dat juist uw vergunningsaanvraag door de gemeente is afgewezen. In allebei de gevallen biedt artikel 7:1 Awb uitkomst. Op grond van voornoemd artikel heeft u namelijk het recht om binnen 6 weken na bekendmaking van een door een bestuursorgaan genomen besluit in bezwaar te gaan. Dit bezwaar stelt u in door middel van het indienen van een bezwaarschrift bij dezelfde instantie als de instantie die het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift bevat op zijn minst de volgende essentiële elementen: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht en tot slot de gronden van het bezwaar. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze formele vereisten dan wordt uw bezwaarschrift niet behandeld.

Begrijpelijkerwijs is een logische vraag of bezwaar maken loont. Ons antwoord is daarop: ‘ja’. Met het instellen van bezwaar bewerkstelligt u namelijk dat het genomen besluit in haar volledigheid wordt heroverwogen. Voorts is in artikel 7:11 Awb bepaald dat het instellen van bezwaar niet tot gevolg mag hebben dat de indiener van het bezwaar in een slechtere positie komt te verkeren, dan wanneer de belanghebbende geen bezwaar had ingediend. Dit staat bekend als verbod van de refomatio in peius. In die zin kan het instellen van bezwaar alleen maar lonen en heeft u als belanghebbende niets te verliezen.

Wilt u onze hulp bij het indienen van uw bezwaarschrift? De bestuursrechtadvocaten van advocatenkantoor CKH Advocaten helpen u graag. Wij begrijpen namelijk dat de weigering of juist de verlening van een omgevingsvergunning grote gevolgen kan hebben voor u of uw onderneming.Is uw bezwaar afgewezen? De bestuursrechtadvocaten van CKH Advocaten staan u uiteraard ook bij in beroepsprocedures bij de bestuursrechter.

Voor verdere vragen en informatie kunt u contact opnemen met onze bestuursrechtadvocaat: mr. A.M. Thomas op telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 4), of per e-mail: thomas@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten