Bankenrecht

Bankenrecht

Vrijwel iedere particulier of ondernemer krijgt te maken met het bankenrecht. Het bankrecht is een breed rechtsgebied en heeft een behoorlijke overlap met het financieel recht. Onze bankrecht advocaat behandelt materies gekoppeld aan het bankrecht en/of het financieel recht in de ruimste zin van het woord. De bankrecht advocaat heeft veel ervaring met nationale en internationale financiële markten. Denk aan transacties, vastgoed financieringen, leningen, renteswaps, derivaten, de kapitaalmarkt, faillissementsrecht en meer.

Situaties die onder bankrecht vallen:

– Aansprakelijkheid van financiële dienstverleners jegens kredietafnemers (bijvoorbeeld kredietovereenkomsten, financieringen en andere leningen).
Zonder geld is het immers (vrijwel) onmogelijk een stabiel leven te krijgen en te behouden.

– Geschillen met betrekking tot zekerheidsrechten, zoals hypotheekrechten, pandrechten en achtergestelde leningen.
Als iemand bij aankoop van een huis een hypotheek afsluit, ontvangt de bank een hypotheekrecht als zekerheidstelling. In deze zin heeft het hypotheekrecht een overlap met het bankenrecht.

– Geschillen tussen u en De Nederlandsche Bank.
Het is vooral van belang dat een bank betrouwbaar en vakkundig te werk gaat. U mag ervan uitgaan dat een bank meedenkt. In juridische termen, binnen het bankenrecht, noemen we dit de zorgplicht van banken.

Zorgplicht van banken

Met zorgplicht wordt bedoeld dat de financiële dienstverlener op geen enkel moment de belangen van de cliënt uit het oog mag verliezen. Dit is tweeledig.

De bank is allereerst verplicht om de consument goed te informeren over:

  • (via de bank) te nemen financiële beslissingen, eventuele risico’s die aan een financieel product verbonden zijn, de mogelijke vormen van terugbetaling, de gevolgen bij achterstallige betalingen en de duur en rechtsgeldigheid van contracten.

De bank is daarnaast verplicht de consument over de situatie te informeren. De bank moet nagaan of iemand in staat is de lasten van de hypotheek te dragen, de financiële situatie beoordelen en inschatten of deze situatie stabiel blijft of juist op korte termijn kan wijzigen. Bij een hypotheekrecht is het van belang dat de bank kijkt naar de situatie van de consument. Als de consument niet meer in staat is terug te betalen, zal de bank of andere financiële instelling zich proberen in te dekken tegen de risico’s.

Maatregelen die de bank kan treffen

Een van de maatregelen die een bank kan nemen zodra terugbetaling van leningen achterwege blijft, is beslagneming. Dat is een forse maatregel, die alleen wordt uitgevoerd als het strikt noodzakelijk is. Voor beslaglegging is eerst een uitspraak van de rechter nodig, die vaak via een kort geding wordt afgedwongen. Zo wordt een executoriale titel verkregen: een stuk dat een deurwaarder nodig heeft om tot executie te kunnen overgaan.

Bij het uitblijven van terugbetaling van de hypotheek staat het de bank vrij om beslag te leggen op het huis. Voor ondernemers geldt hetzelfde als er pandrecht is gevestigd op hun roerende zaken (aandelen, computers, maar ook voorraden).

Een laatste optie is het zogeheten conservatoir beslag. Dat geldt vooral voor ondernemers: de bank ‘bevriest’ de tegoeden die er op de onderneming bij de bank zijn. Dit is over het algemeen een tijdelijke maatregel die kan overgaan op een executoriale titel.

Uw bankrecht advocaat

Beslagneming of veiling van het huis heeft ernstige gevolgen voor consument en ondernemer. Vaak is het verstandig om direct een advocaat, die thuis is in het bankrecht, in de arm te nemen.

Ook bij geschillen tussen pensioenfondsen en particulieren of tussen pensioenfondsen en bedrijven en/of ondernemers kunt u bij ons terecht. Onze bankrecht advocaten zijn zelf werkzaam geweest of actief in de financiële wereld. Wij staan graag voor u klaar.

De diensten van een bankrecht advocaat worden afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt en zijn vooral gericht op reglementaire en operationele kwesties in verband met:

  • kredieten;
  • dagelijkse banktransacties (rekeningen, overschrijvingen, cheques, betaalservice met kaart, leningen, enz.);
  • eenvoudige of complexe financiële instrumenten en de verdeling ervan;
  • betalingsgaranties;
  • insolvabiliteitsrisico’s;
  • bemiddelaars bij bank-, investerings- en verzekeringsdiensten.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Bankenrecht specialisten