Agentuurovereenkomsten

Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst wordt gesloten tussen twee partijen: een leverancier van goederen (ook wel de principaal genoemd) en een (handels)agent. Daarbij bemiddelt de handelsagent tegen een bepaalde vergoeding bij de totstandkoming van overeenkomsten van bepaalde goederen van de principaal.

Inhoud van de agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst wordt door de wet geregeld. Dit houdt in dat partijen geen volledige contractsvrijheid hebben over de inhoud van de overeenkomst. Het is dus van belang dat de inhoud van de agentuurovereenkomst voldoet aan de eisen die wet stelt.

Agentuurovereenkomst opstellen

Voor beide partijen is het van belang om zeker te zijn van diverse verplichtingen en regels. Dit kan vastgelegd worden in een agentuurovereenkomst. Een agentuurovereenkomst opstellen met een advocaat van CKH Advocaten is hierin een goede keuze. Wij achten het zeer van belang om geschillen te voorkomen, in plaats van op te lossen. Het is daarom van belang dat beide partijen begrijpen wat er van elkander verwacht wordt. Een belangrijk onderwerp om hierin mee te nemen is de provisie.

Recht op provisie

De beloning van de leverancier aan de agent wordt ook wel een provisie genoemd. De handelsagent heeft recht op een provisie voor de voorbereiding van overeenkomsten die tijdens de duur (of na het einde) van de agentuurovereenkomst tot stand zijn gekomen. Deze kan op verschillende manieren worden overlegd in de agentuurovereenkomst. Zo kan men kiezen voor de wijze van uitbetaling en de frequentie daarvan. Gaat dit per maand, per verkoopmoment of bij het contracteren van een nieuwe klant? Dit zijn allemaal belangrijke zaken die opgenomen kunnen worden onder het kopje provisie.

Wat staat er verder in een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst beschrijft een aantal belangrijke punten die vrijwel in iedere sector terugkomen. Dit zijn onder meer de volgende zaken:

  • De producten en/of diensten waarop de agentuur betrekking heeft
  • De markt waarbinnen de handelsagent zal werken
  • De bevoegdheden van de handelsagent
  • De verplichtingen van de leverancier
  • Het concurrentiebeding
  • Afspraken over provisie
  • Geldigheidsduur van de overeenkomst
  • Toepasselijk recht en informatie over agentuurovereenkomst wet
  • De rechtbank met bevoegdheid

Schadevergoeding bij onrechtmatige beëindiging

Is de agentuurovereenkomst aangegaan voor een onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd met de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen? Dan zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te beëindigen. Belangrijk is dan wel dat de wettelijke opzegtermijnen worden nageleefd. Is de agentuurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, maar is niet voorzien in de mogelijkheid om tussentijds te beëindigen, dan is opzegging slechts mogelijk als sprake is van een dringende reden.

Als er geen sprake is van een dringende reden, dan leidt de opzegging tot schadeplichtigheid. De schadevergoeding wordt gefixeerd op een provisie die de handelsagent zou hebben ontvangen als de opzegtermijn wel in acht zou zijn genomen.

Recht op goodwillvergoeding

Los van het recht op schadevergoeding heeft de handelsagent bij het einde van de agentuurovereenkomst recht op een vergoeding van de opgebouwde goodwill. Er is sprake van goodwill als de agent nieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomsten met bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid en dat de overeenkomsten met de bestaande klanten aanzienlijke voordelen opleveren. De berekening van een goodwillvergoeding hangt af van het aantal aangebrachte klanten en een zogenoemde billijkheidscorrectie.

Uw advocaat agentuurovereenkomsten

Ter voorkoming van schadeclaims van agenten, is het van groot belang dat de agentuurovereenkomst voldoet aan de eisen van de wet. De contractenrecht advocaten van CKH Advocaten denken met u mee en zijn daardoor in staat u te voorzien van helder advies over de inhoud van uw agentuurovereenkomst.

Daarnaast staan wij als advocaat agentuurovereenkomsten handelsagenten bij die zich geconfronteerd zien met een onregelmatige opzegging door de principaal. Vaak wordt dan geen goodwillvergoeding uitgekeerd. De contractenrecht advocaten hebben ruime ervaring in het procederen en onderhandelen over agentuurovereenkomsten, schadevergoedingen en goodwillvergoedingen.

Wilt u advies van onze contractenrecht advocaat? Neem direct contact op

Heeft u advies nodig over een agentuurovereenkomst? Schroom dan niet om direct contact met ons op te nemen. Onze ervaren advocaten staan u graag bij.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Agentuurovereenkomsten specialisten