Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van bestuurders (van een rechtspersoon), ook wel bestuurdersaansprakelijkheid genoemd, betreft een omvangrijk onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht en de wet bestuurdersaansprakelijkheid. Zo kan de bestuurdersaansprakelijkheid betrekking hebben op de vennootschap zelf, maar ook in relatie tot bepaalde schuldeisers en/of andere belanghebbenden van de vennootschap, waaronder aandeelhouders.

Een verkeerde beslissing van een bestuurder leidt niet automatisch tot bestuurdersaansprakelijkheid. Enerzijds draagt de bestuurder van een vennootschap een bepaalde mate van verantwoordelijkheid voor alle betrokken personen, anderzijds dient de bestuurder bij het ondernemerschap de nodige risico’s te nemen. Een bestuurder heeft immers een grote mate van beleidsvrijheid bij de uitvoering van de bestuurstaken. De vraag is waar de grens van het toelaatbare ligt. In de rechtspraak wordt veelal de vraag gesteld of een (ander) redelijk handelend en ervaren bestuurder in dezelfde omstandigheden anders zou hebben gehandeld.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Er bestaan twee soorten bestuurdersaansprakelijkheid. De eerste hiervan is interne bestuurdersaansprakelijkheid. Dit omschrijft de aansprakelijkheid van de bestuurder richting de rechtspersoon (B.V.). In geval van interne bestuurdersaansprakelijkheid is er sprake van onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder wanneer hem een ernstig verwijt kan worden aangerekend.

Een ernstig verwijt wordt beoordeeld aan de hand van omstandigheden, zoals:

 • De aard van uitgevoerde taken
 • De hierdoor ontstane risico’s
 • De taakverdeling
 • De documenten/gegevens waarover de bestuurder wel/niet beschikte tijdens het maken van zijn beslissingen
 • De inzichten en gedragingen van een bestuurder die normaliter verwacht mogen worden

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Van externe bestuurdersaansprakelijkheid is sprake wanneer de rechtspersoon onzorgvuldig handelt jegens derden. Dit kunnen bijvoorbeeld klanten, cliënten, patiënten, leveranciers zijn.

Enkele voorbeelden van onzorgvuldig of onrechtmatig handelen vanuit de B.V. waarbij er sprake kan zijn van externe bestuurdersaansprakelijkheid:

 • Het aangaan van onmogelijke verplichtingen die de vennootschap niet na had kunnen komen
 • Door te handelen, wetende dat deze handeling in strijd is met de statuten van de vennootschap
 • Door er een onzorgvuldige boekhouding op na te houden
 • Door nalatigheid in- of uitblijven van het opstellen van een jaarrekening van de vennootschap

Wet bestuurdersaansprakelijkheid

Iemand verantwoordelijk houden of aansprakelijk stellen is allesbehalve eenvoudig. De wet bestuurdersaansprakelijkheid zorgt ervoor dat hier duidelijke kenmerken en regels aan gebonden zijn. Er worden vaak belangrijke beslissingen gemaakt door het bestuur van een NV of een BV, daarom is de wet bestuurdersaansprakelijkheid sinds 1 juli 2021 nog eens verscherpt. In de wet worden onder meer de volgende zaken geregeld:

 • De interne bestuurdersaansprakelijkheid van het bestuur richting de rechtspersoon
 • De hoofdaansprakelijkheid van een bestuurder bij faillissement en kennelijk onbehoorlijk bestuur
 • Dat de aansprakelijkheid van een bestuurder als rechtspersoon tevens kan rusten op eenieder die tijdens het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurder was
 • De externe bestuurdersaansprakelijkheid

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur is een van de voorbeelden van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarvan is sprake als de bestuurder zich schuldig maakt aan strafbare feiten ten behoeve van de vennootschap of als hij gelden heeft onttrokken aan de vennootschap ten gunstige van zichzelf. Daarnaast kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld als het bestuur heeft nagelaten een behoorlijke boekhouding bij te houden en te voeren of juist schulden namens de vennootschap is aangaan met de wetenschap dat deze schulden nooit meer zijn in te lossen.

Persoonlijk aansprakelijk

Besluiten van een bestuurder, al dan niet bewust, kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Onder bepaalde omstandigheden kan een bestuurder daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en bestaat het risico dat de betreffende schade wordt verhaald op het privévermogen van de bestuurder. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan een bestuurder zich tegen deze risico’s onder bepaalde voorwaarden beschermen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is voor een bestuurder niet verplicht, maar als financiële gevolgen groot kunnen zijn, is een dergelijke dekking ten zeerste aan te raden. Zeker om te voorkomen dat het vermogen van de bestuurder in dergelijke situaties buiten schot blijft.

Neem contact op met uw advocaat schade- en aansprakelijkheidsrecht

Meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze filialen. Wij zorgen ervoor dat u een gedegen advies krijgt van een gespecialiseerde schade- en aansprakelijkheidsrecht advocaat.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Bestuurdersaansprakelijkheid specialisten