Werkgevers & Werknemersaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid & werknemersaansprakelijkheid

Wanneer u als ondernemer werknemers in dienst neemt, loopt u automatisch het risico op werkgeversaansprakelijkheid. Als werkgever heeft u zorgplicht. Door deze zorgplicht na te komen voorkomt u dat u daadwerkelijk aansprakelijk gesteld kunt worden. De zorgplicht omschrijft de plicht om als werkgever te zorgen voor een veilige en prettige werkomgeving voor het personeel.

Hoe het precies zit met de zorgplicht, onderzoeksplicht en verzekeren tegen aansprakelijkheid verklaren we hier.

De zorgplicht van een werkgever

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. Hiervoor dient u verscheidene maatregelen te treffen om eventuele bedrijfsongevallen te voorkomen. Nalatigheid hierin kan betekenen dat u te maken krijgt met werkgeversaansprakelijkheid. Belangrijk is dus dat u als werkgever kunt aantonen dat u er daadwerkelijk alles aan heeft gedaan om bedrijfsongevallen te voorkomen.

Werkgeversaansprakelijkheid

In het kader van werkgeversaansprakelijkheid kan er dus op veel vlakken gezorgd worden voor risicobeperking. Op grond van de wet wordt dit omschreven als het zorgdragen voor een veilige werkplek. Maar ook het treffen van maatregelen om eventuele schade, die een werknemer kan oplopen of veroorzaken bij de uitvoering van de werkzaamheden, te voorkomen.

In het kader van de werkgeversaansprakelijkheid moet een werkgever daarom een arbeidsomstandighedenbeleid voeren en rekening houden met studies en veiligheidsnormen van bijvoorbeeld fabrikanten en/of leveranciers. Een groot deel van deze omstandigheden en het beleid is terug te vinden in de Arbeidstijdenwet en -regeling, Arbowet en -besluit en cao’s. Op basis van deze wetten, regelingen en besluiten is de eventuele werkgeversaansprakelijkheid te beoordelen en vast te stellen.

Onderzoeksplicht en instructieplicht

Werkgeversaansprakelijkheid brengt met zich mee dat de werkgever voor de veiligheid van zijn werknemers zowel een onderzoeksplicht als een instructieplicht heeft. De werkgever moet ook daadwerkelijk toezicht houden op deze plichten én erop toezien dat iedereen zich houdt aan de bijbehorende instructies, al dan niet door het opleggen van bepaalde sancties bij niet-naleving.

Goed verzekerd zijn voor werkgeversaansprakelijkheid

Ondanks het feit dat u volgens uzelf volledig heeft bijgedragen aan de zorgplicht voor een veilige en goede werkomgeving, kan het alsnog voorkomen dat een werknemer u aansprakelijk stelt. Wanneer dit gebeurt, kunt u dit verhalen op uw aansprakelijkheidsverzekering mits deze op naam staat van uw onderneming. De verzekeraar neemt de totale afhandeling op zich en onderzoekt of van aansprakelijkheid daadwerkelijk sprake is. Zo ja, dan betaalt de verzekeraar een schadevergoeding aan de werknemer.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet (altijd) de schades voor ongevallen. Zorg er dus voor dat u ook goed verzekerd bent voor ongevallen van werknemers.

Werknemersaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de werkgever stopt zodra sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, we spreken dan van werknemersaansprakelijkheid. Van deze werknemersaansprakelijkheid is dan ook sprake als de werknemer opzettelijk schade heeft veroorzaakt. Een enkele fout, ontstaan door onachtzaamheid of vergeetachtigheid van de werknemer, is in principe niet voldoende voor werknemersaansprakelijkheid.

Voor het vaststellen van dit fenomeen zijn vanzelfsprekend de feiten en omstandigheden van groot belang om de eventuele opzet dan wel bewuste roekeloosheid van de betreffende werknemer aan te tonen. Een advocaat schade- en aansprakelijkheidsrecht kan u goed informeren over uw rechten en plichten omtrent zowel werkgevers- als werknemersaansprakelijkheid.

Welke impact heeft thuiswerken op de zorgplicht?

De werkgeversaansprakelijkheid stopt niet buiten het bedrijfspand. Zeker nu steeds meer mensen thuiswerken is het zaak om als werkgever afspraken te maken met werknemers over veilig, gezond en comfortabel thuiswerken. Wanneer een werknemer namelijk een beroepsziekte oploopt buiten het bedrijfspand of in een burn-out terechtkomt, kan de werkgever in bepaalde gevallen nog steeds aansprakelijk gesteld worden.

Dit kan uw advocaat schade- en aansprakelijkheidsrecht betekenen bij werkgeversaansprakelijkheid

CKH beschikt over de beste schade- en aansprakelijkheidsadvocaten. Zij kunnen u uitstekend informeren over uw rechten en plichten binnen werkgeversaansprakelijkheid of werknemersaansprakelijkheid. Onze advocaten hebben veel ervaring met diverse situaties en kunnen zowel werkgevers als werknemers bijstaan in geschillen binnen dit rechtsgebied. Informeer gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Werkgevers & Werknemersaansprakelijkheid specialisten