Begrippen als beroepsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden vaak in één adem genoemd. Met name in situaties waarin beroepsbeoefenaren als een notaris, accountant of makelaar een beroepsfout hebben gemaakt en daardoor financiële schade veroorzaakten. Deze zogenoemde vermogensschade wordt normaliter als gevolg van de beroepsaansprakelijkheid gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wel of niet aansprakelijk?

De beroepsaansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar wordt niet zonder meer aangenomen. Het hangt sterk af van de feiten en omstandigheden en met name wat partijen met elkaar zijn overeengekomen en van elkaar mochten verwachten. Voor eventuele dekking door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is beantwoording essentieel van de vraag of de beroepsbeoefenaar onrechtmatig heeft gehandeld (onrechtmatige daad) dan wel toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming (wanprestatie).

Meer concreet is het van belang of de beroepsbeoefenaar in de gegeven feiten en omstandigheden zorgvuldig handelt/heeft gehandeld, zoals men van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag verwachten. Deze maatstaf wordt gebruikt bij zowel een onrechtmatige daad als een wanprestatie. Overigens spelen bij de invulling en toepassing van deze maatstaf – vanzelfsprekend – ook de geldende beroeps- en gedragsregels van de beroepsbeoefenaar een prominente rol.

Als de beroepsbeoefenaar onzorgvuldigheid kan worden aangerekend, is daarmee sprake van een toerekenbare onrechtmatige daad of tekortkoming. In het kader van de beroepsaansprakelijkheid en natuurlijk de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is deze beoefenaar in beginsel aansprakelijk voor de schade. Veel voorkomende voorbeelden van dergelijke aansprakelijkheidszaken zijn situaties waarbij de beoefenaar de betrokkenen onvoldoende heeft gewezen op (juridische) gevolgen en of risico’s.

Uw advocaat schade- en aansprakelijkheidsrecht

De advocaten schade- en aansprakelijkheidsrecht van CKH Advocaten staan u bij in geschillen rond beroepsaansprakelijkheid. Zij adviseren en begeleiden u graag met hun ruime ervaring op dit terrein bij de te nemen stappen.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32