Schade doordat uw wederpartij de gemaakte afspraken niet nakomt?

Schade doordat uw wederpartij de gemaakte afspraken niet nakomt?

 

Het kan zich bij elke overeenkomst voordoen: de wederpartij komt haar afspraken niet na. Op het moment dat u een overeenkomst heeft gesloten en uw wederpartij tekortschiet in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen, kan dit ertoe leiden dat u schade lijdt. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een door u ingeschakelde loodgieter zijn werkzaamheden op ondeugdelijke wijze verricht, waardoor er een lekkage in uw woning ontstaat. Ook kan het zijn dat u als ondernemer bepaalde goederen aanschaft met het doel deze te verhuren, maar dat u huurinkomsten misloopt doordat u deze aangeschafte goederen niet op tijd geleverd krijgt. In deze blog leest u wat uw mogelijkheden zijn om in dergelijke situaties aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de door u geleden schade.

Tekortkoming
Met betrekking tot situaties waarin schade wordt geleden doordat een overeenkomst niet op de overeengekomen wijze wordt nagekomen bepaalt de wet dat iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis de schuldenaar er in beginsel toe verplicht om de schade die de schuldeiser daardoor lijdt, te vergoeden.

Onder een tekortkoming worden alle gevallen verstaan waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achterblijft bij hetgeen partijen overeen zijn gekomen. Het kan hierbij dan ook onder andere gaan om het in het geheel niet of slechts gedeeltelijk nakomen, maar ook om het nakomen met vertraging.

Zo schiet bij een distributieovereenkomst tussen een leverancier en een distributeur de leverancier niet alleen tekort op het moment dat hij in het geheel niet tot levering van de overeengekomen hoeveelheid goederen overgaat, maar schiet hij ook tekort indien hij deze hoeveelheid twee weken na de afgesproken datum levert. Wat als een tekortkoming kan worden gekwalificeerd, zal hierbij steeds weer afhangen van wat partijen met elkaar overeen zijn gekomen.

Toerekening
Bovengenoemde regel lijdt uitzondering op het moment dat de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend. In dit kader geldt dat op het moment dat vastgesteld wordt dat een schuldenaar tekort is geschoten in de nakoming van de op hem uit hoofde van een overeenkomst rustende verbintenissen, daarmee in beginsel ook is gegeven dat deze tekortkoming aan de schuldenaar kan worden toegerekend. Dit betekent dan ook dat de bewijslast ten aanzien van de toerekenbaarheid op de schuldenaar rust; de schuldenaar zal moeten stellen en bewijzen dat de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

De (on)mogelijkheid tot nakoming en verzuim
Op het moment dat vaststaat dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming, zullen de te nemen vervolgstappen afhangen van het feit of het voor de schuldenaar nog mogelijk is om na te komen. Hierbij is mede van belang welke soort schade de schuldeiser vergoed wenst te zien.

Is het voor de schuldenaar niet meer mogelijk om na te komen, dan ontstaat direct een verplichting voor hem om de door de schuldeiser ten gevolge van het tekortschieten van de schuldenaar geleden schade te vergoeden. Krijgt een boer bijvoorbeeld zieke varkens geleverd, waardoor zijn overige varkens ziek worden en komen te overlijden, dan kan de leverancier door alsnog gezonde varkens aan de boer te leveren niet meer de door de boer in zijn overige vermogen geleden schade wegnemen. Op dit moment ontstaat dan ook direct de verplichting tot vergoeding van de door de boer als gevolg van voornoemd tekortschieten geleden schade.

Als het voor de schuldenaar echter nog wel mogelijk is om conform afspraak na te komen, dan zal de verplichting tot het vergoeden van schade pas ontstaan op het moment dat hij in verzuim is komen te verkeren. Zo is de situatie anders op het moment dat een door u ingeschakelde schilder een deel van uw woning niet heeft geschilderd, terwijl u wel de volledige aanneemsom aan hem voldaan heeft.

Op dit moment is het voor de schilder nog altijd mogelijk om op deugdelijke wijze de overeenkomst met u na te komen door alsnog over te gaan tot het schilderen van het voornoemde deel van uw woning. Bent u in dit geval dan ook voornemens om een andere schilder de werkzaamheden af te laten ronden en de kosten hiervan op de eerste schilder te verhalen, dan zult u deze kosten pas met succes bij de eerste schilder in rekening kunnen brengen op het moment dat hij in verzuim is komen te verkeren.

Verzuim treedt, op een aantal uitzonderingen na, pas in op het moment dat u uw wederpartij in gebreke heeft gesteld. Om de schilder in verzuim te kunnen laten verkeren en daarmee de kosten van de andere schilder op de eerste schilder te kunnen verhalen zult u de eerste schilder doorgaans dan ook eerst in gebreke moeten stellen, waarbij u hem de kans moeten bieden om zijn werkzaamheden alsnog op een juiste manier af te ronden.

Advocaat contractenrecht
Bij het vorderen van vergoeding van door u geleden schade ten gevolge van het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door uw wederpartij kunnen zich gecompliceerde situaties voordoen. Zo kan er bijvoorbeeld discussie ontstaan ten aanzien van de vraag óf er wel toerekenbaar tekort is geschoten, maar kan het ook zo zijn dat u als gevolg van het tekortschieten allerlei verschillende soorten schade heeft geleden. Ook kan het zo zijn dat er in algemene voorwaarden aanvullende regels op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard die van grote invloed kunnen zijn op de in deze blog aan de orde gekomen situaties. Onjuiste stappen kunnen u in dit geval (veel) geld kosten. Mocht u hieromtrent dan ook vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten van de sectie Contractenrecht en Algemene Voorwaarden. Dit kan op telefoonnummer 072 – 511 40 32 of per e-mail: info@ckh-advocaten.nl.

Deze blog is geschreven door mr. P. Thole.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten