WET FRANCHISE PER 1 JANUARI 2021

WET FRANCHISE PER 1 JANUARI 2021

 

Medio 2018 verscheen op onze website de blog Franchiseformule; succes of probleem? Wetgeving aanstaande.

Eindelijk is het zover. Na uren vergaderen, debatteren en wat jaren later is de wet Franchise ingegaan op 1 januari 2021.

De wet geldt voor ondernemers die franchisegever zijn en ondernemers die franchisenemer zijn. De nieuwe wet heeft tot doel de relatie tussen de franchisegevers en franchisenemers meer evenwichtig te maken. De franchisesector is groot en daarmee de belangen ook. Er zijn ruim 34.000 franchisevestigingen, er werken meer dan 375.000 mensen binnen de franchisesector en de omzet ligt boven de 55 miljard euro.

De regeling voor de franchiseovereenkomst wordt toegevoegd aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek , namelijk Titel 16. FRANCHISE

Artikel 7:911, eerste lid BW behelst de definitie van de franchiseovereenkomst:

1. De franchiseovereenkomst is de overeenkomst waarbij de franchisegever aan een franchisenemer tegen vergoeding het recht verleent en de verplichting oplegt om een franchiseformule op de door de franchisegever aangewezen wijze te exploiteren voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten.

De wet Franchise vervangt de Franchisecode uit 2016.

Wat is er veranderd?

In ieder geval is de positie van de franchisenemers sterker geworden in die zin dat de nadruk wordt gelegd op vier onderdelen die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen:
1. De precontractuele uitwisseling van informatie.
2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
3. De beëindiging van de franchisesamenwerking.
4. Het overleg tussen franchisegever en haar franchisenemers.

Een belangrijk onderdeel van de wet is de versterking van de informatiepositie van de franchisenemer voorafgaand aan de overeenkomst. Voor het sluiten van de franchiseovereenkomst moeten beide partijen elkaar alle ‘financiële’ informatie geven die van belang is. Daarna geldt een bedenktermijn ‘stand-still’ van 4 weken, waarin men elkaar niet mag binden, extra bedingen toe mag voegen of betalingen mag afdwingen. Dit om er goed over na te kunnen denken en om zelf onderzoek te doen of hiervoor deskundigen kan inschakelen. Zo moet de franchisegever tijdig stukken en informatie overhandigen, zoals onder andere de franchiseovereenkomst inclusief de bijlagen, de werking van de formule, de wijze en mate van overleg, de te betalen vergoedingen, investeringen en andere financiële bijdragen en nog vele andere essentiële informatie.

Er geldt een zorgplicht voor de franchisegever. De wet geeft aan dat de franchisegever zowel bijstand als commerciële en technische ondersteuning geeft die nodig is voor de uitvoering van de franchiseformule. Er geldt derhalve een inspanningsverplichting van de franchisegever.

Er dient voortdurend overleg plaats te vinden met een wettelijk minimum van 1 keer per jaar. De actualiteit van de overeenkomsten dient in de gaten te worden gehouden en wijzigingen van de overeenkomst gaat in overleg en met instemming. Als er meerdere franchisenemers binnen een formule zijn, moet de meerderheid daarvan met de wijzigingen instemmen. Is deze meerderheid er niet, dan moeten individuele franchisenemers die door de wijzigingen geraakt worden ermee instemmen.

Ook het eindigen van een franchisesamenwerking is een belangrijk onderdeel van de wet. Ook hier wordt de positie van de franchisenemer beschermd. Bij het beëindigen van de overeenkomst geldt bijvoorbeeld een eventueel schriftelijk concurrentiebeding van niet langer dan 1 jaar en alleen voor het gebied waarin de franchisenemer werkzaam was.
Ook mag de franchisenemer niet gedwongen worden om de onderneming tegen ongunstige voorwaarden te verkopen.

De wet geeft aan dat de franchiseovereenkomst aangeeft hoe goodwill wordt bepaald, welke rekenmethode wordt gebruikt en wat de omvang is. Ook wordt gekeken in hoeverre de franchisenemer hieraan heeft bijgedragen en bepaalt hoe de goodwill aan de franchisenemer wordt vergoed. Zo wordt op een eerlijke manier berekend wat de waarde is als de franchisenemer stopt.

Voor wat betreft de lopende contracten geldt er overgangsrecht. Voor lopende contracten, die gemiddeld vaak 5 jaar lopen, geldt voor bepaalde elementen, zoals het instemmingsrecht, het concurrentiebeding en waardebepaling bij contractbeëindiging, een overgangstermijn van 2 jaar. Tot 1 januari 2023 hebben franchisegevers en franchisenemers de tijd afspraken aan te passen. Het is wel verstandig om lopende overeenkomsten, handboeken, processen en werkwijzen vanaf de inwerkingtreding van de wet zo snel mogelijk in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet.

Nieuwe franchiseovereenkomsten moeten vanaf 1 januari 2021 direct aan de wet voldoen.

Heeft u vragen over franchise en/of ervaart u zelf moeilijkheden als franchisegever of franchisenemer? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten, zijnde de heer mr. C. Hofmans (telefoonnummer 020 – 792 01 22 of per e-mail: hofmans@ckh-advocaten.nl) en/of de heer mr. K. Meijer (telefoonnummer 072 – 511 40 32 (keuzeoptie 2) of per e-mail: meijer@ckh-advocaten.nl).

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten