PRIVACY STATEMENT

CKH ADVOCATEN B.V., CKH ADVOCATEN AMSTERDAM B.V. EN CKH ADVOCATEN UTRECHT B.V.

 

CKH Advocaten vindt het belangrijk dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verwerkt. Op deze website en voor de uitoefening van onze werkzaamheden worden persoonsgegevens verwerkt. Veel voorkomende verwerkingen zijn het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en wissen c.q. vernietigen. In dit privacy statement informeren wij u over uw rechten en onze plichten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijken
CKH Advocaten B.V. is deels verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kantoor is gevestigd aan de Toermalijnstraat nr. 9A te (1812 RL) Alkmaar. CKH Advocaten B.V. is telefonisch bereikbaar op nummer 072 – 511 40 32 en per e-mail via info@ckh-advocaten.nl. Daarnaast is ook CKH Advocaten Amsterdam B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het kantoor is gevestigd aan de Paasheuvelweg nr. 1 te (1105 BE) Amsterdam. CKH Advocaten Amsterdam B.V. is telefonisch bereikbaar op nummer 020 – 792 01 22 en per e-mail via info-amsterdam@ckh-advocaten.nl. Daarnaast is ook CKH Advocaten Utrecht B.V. verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het kantoor is gevestigd aan de Herculesplein nr. 241 te (3584 AA) Utrecht. CKH Advocaten Utrecht B.V. is telefonisch bereikbaar op nummer 030 227 13 71 en per e-mail via info-utrecht@ckh-advocaten.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een (natuurlijk) persoon. Met andere woorden: de gegevens moeten iets zeggen over een identificeerbare persoon. De vaststelling van de identiteit gebeurt onder andere aan de hand van de naam, het adres en een geboortedatum. Daarnaast kunnen personen ook worden geïdentificeerd op basis van uiterlijk en sociaaleconomische status, maar ook met behulp van uw IP-adres. Ook de combinatie van gegevens kan leiden tot gegevens die betrekking hebben op één persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een telefoonnummer is gekoppeld aan een naam en opgezocht kan worden in het telefoonboek.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of aan ons heeft verstrekt tijdens evenementen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor evenementen, reageert op een vacature of wanneer u bij ons op een van onze kantoren bent geweest voor kennismakingsgesprekken en intakes. Het gaat in dit verband om contactgegevens, waaronder uw naam, handelsnaam, adres, geslacht, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 2. Persoonsgegevens die wij hebben verkregen via onze website, nieuwsbrieven of cookies en trackers. Zo verkrijgen wij uw IP-adres en zien wij uw gedrag op onze website, zoals uw eerste bezoek, welke pagina´s u heeft bekeken, uw huidige bezoek en op welke links u klikt. Zie ook ons cookiebeleid.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens en wat is daarvoor de rechtsgrond?
Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, maar alleen wanneer wij dit kunnen baseren op de rechtsgronden die zijn vermeld in artikel 6 van de AVG:

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting:
  Wij zijn verplicht om in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) een cliëntenonderzoek te verrichten.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (of zal zijn):
  Indien u op welke wijze dan ook een zaak door (een van) onze advocaten laat behandelen, zal gevraagd worden om contactgegevens teneinde vast te stellen met wie wij een overeenkomst van opdracht aangaan. In dat kader zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen om het dossier aan te maken en bij te houden om uw zaak te kunnen behandelen.
 • Er een gerechtvaardigd belang is en daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op uw privacy:
  Wij zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor:
 • Marketingdoeleinden en functionering van onze website. De statistieken die wij verkrijgen, geven inzage in uw surfgedrag, zoals de duur van uw bezoek, welke pagina’s u bekijkt en op welke links u klikt. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen. Zie ook ons cookiebeleid;
 • De sollicitatieprocedure. Zodra u reageert op een vacature, zullen wij de door u verstrekte gegevens verwerken met het doel om contact met u op te nemen. Behoudens uw tegenbericht worden uw sollicitatiedocumenten 6 maanden na het afronden van de betreffende sollicitatieprocedure vernietigd;
 • De cliënttevredenheid. Wij kunnen u benaderen voor deelname aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Deelname aan een cliënttevredenheidsonderzoek is geheel vrijwillig en zal alleen plaatsvinden indien u daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
  In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken indien u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Zo zal CKH Advocaten in het kader van het onderhouden van contacten en het verzenden van informatie over haar dienstverlening altijd eerst vragen om uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Daarvoor kunt u contact opnemen met het betreffende kantoor.

Verwerkers en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens schakelen wij derden in. De verwerking van persoonsgegevens worden in dat geval alleen verwerkt op basis van onze instructies. Wij hebben de bewerker TransIP opdracht gegeven voor de webhosting van deze website, zie voor hun privacy statement https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/. Onze systemen worden beveiligd, beheerd en stabiel gehouden door ICT-dienstverlener Herke ICT Group, zie www.herke.nl. Met onze ICT-dienstverlener hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden indien dit is toegestaan op grond van wettelijke verplichtingen, dan wel indien de verstrekking noodzakelijk is bij de behandeling van uw zaak. Bij de behandeling van uw zaak kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden, zoals het procederen tegen een wederpartij, bij het opstellen van een overeenkomst of bij het laten opstellen van een notariële akte.

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens hebben. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als binnen de EER, dan zullen wij zorg dragen voor passende waarborgen, zodat de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met dit privacy statement.

Wij zullen nooit gegevens verstrekken aan derden, zonder dat wij daartoe zijn verplicht op grond van de wet. De advocaten van CKH Advocaten hebben een beroepsgeheim en zullen daarom zorgvuldig omgaan met de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de  in dit privacy statement omschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Wij zullen de aangemaakte dossiers zeven jaar bewaren na het afsluiten van een zaak. De administratieve gegevens bewaren wij eveneens zeven jaar.

Uw rechten
Uw persoonsgegevens zullen wij opnemen in dossiers. Verwerkingsactiviteiten zullen wij bijhouden in een register. U heeft te allen tijde het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en/of overdracht van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over uw rechten, neemt u dan vooral contact met ons op. Voor CKH Advocaten B.V. per e-mail via info@ckh-advocaten.nl, per post door een brief te sturen naar CKH Advocaten B.V., t.a.v. mevrouw C. Borst, Toermalijnstraat nr. 9A te (1812 RL) Alkmaar of telefonisch via 072 – 511 40 32. Voor CKH Advocaten Amsterdam B.V. per e-mail via info-amsterdam@ckh-advocaten.nl, per post door een brief te sturen naar CKH Advocaten Amsterdam B.V., t.a.v. van C. Hofmans, Paasheuvelweg nr. 1 te (1105 BE) Amsterdam of telefonisch via 020 – 79 20 122. Wij zullen ons best doen om uw verzoek binnen 30 dagen te beantwoorden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen ter waarborging van uw persoonsgegevens. Daarnaast beschermen wij uw persoonsgegevens tegen datalekken. Een datalek is een inbreuk, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien.

De passende maatregelen omvatten onder meer het volgende:

 • Beveiliging van de server;
 • De computers zijn voorzien van een virusscanner en firewall;
 • De advocaten zijn onderworpen aan een beroepsgeheim en gedragsregels;
 • Medewerkers hebben zich verbonden tot geheimhouding.

Cookies
Wij maken op deze website (www.ckh-advocaten.nl) gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij via uw browser naar uw apparaat versturen. Bij uw volgende bezoek wordt het tekstbestand weer naar ons teruggestuurd. Op deze manier kunnen wij uw surfgedrag op onze website bijhouden en herkennen.

De meest browsers zullen standaard onze cookies accepteren, maar u kunt uiteraard ook zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren. Indien u cookies (verwijdert en) uitschakelt, kan dit de functionaliteit van deze website beïnvloeden. In dat geval is het mogelijk dat bepaalde delen van deze website niet geheel worden weergegeven of functioneren. U kunt uw cookies uitschakelen of verwijderen door de handleiding van uw browser te raadplegen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • __cfduid:
  Deze cookies worden geplaatst om de betrouwbaarheid van het internetverkeer te herkennen. Deze cookies kunnen geen individuele gebruikers herkennen en deze cookies slaan ook geen persoonsgegevens op. De bewaartermijn van deze cookies is maximaal 1 jaar.
 • Google Analytics: _ga, _gat en _gid:
  De Google Analytics cookies zijn bedoeld om uw surfgedrag op onze website in kaart te brengen. Met behulp van deze cookies kunnen wij de functionaliteit van onze website verbeteren. De bewaartermijn van deze cookies is maximaal 2 jaar. Zie het privacy statement van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

De Google Analytics cookies zijn bedoeld om uw surfgedrag op onze website in kaart te brengen. Met behulp van deze cookies kunnen wij de functionaliteit van onze website verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zodat de gegevens die door deze cookies worden verwerkt alleen worden gebruikt om inzage te geven in de wijze waarop deze website wordt gebruikt.

De bewaartermijn van deze cookies is maximaal 2 jaar. Zie het privacy statement van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Klachten
Mocht u klachten hebben over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neemt u dan vooral contact met ons op. Voor CKH Advocaten B.V. per e-mail via info@ckh-advocaten.nl, per post door een brief te sturen naar CKH Advocaten B.V., t.a.v. mevrouw C. Borst, Toermalijnstraat nr. 9A te (1812 RL) Alkmaar of telefonisch via 072 – 511 40 32. Voor CKH Advocaten Amsterdam B.V. per e-mail via info-amsterdam@ckh-advocaten.nl, per post door een brief te sturen naar CKH Advocaten Amsterdam B.V., t.a.v. van C. Hofmans, Paasheuvelweg nr. 1 te (1105 BE) Amsterdam of telefonisch via 020 – 792 01 22. Voor CKH Advocaten Utrecht B.V. per e-mail via info-utrecht@ckh-advocaten.nl, per post door een brief te sturen naar CKH Advocaten Utrecht B.V., t.a.v. van G. van Wankum, Herculesplein nr. 241 te (3584 AA) Utrecht of telefonisch via 030 – 227 13 71. U kunt zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Wijzigingen van ons privacy statement
Om de kwaliteit van dit privacy statement te waarborgen, ook met het oog op het bijhouden van de snelle ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie, behouden wij ons het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Indien wij dit privacy statement wijzigen, zullen wij u daarvoor op de hoogte brengen via onze website.

https://policies.google.com

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 16 december 2020.