Bestuurders en vrijwilligers in Heiloo: let op!

Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten overheden zich aan gedragsregels houden. Deze staan in de Wet Markt en Overheid.

Op grond van de Wet Markt en Overheid dienen gemeenten met ingang van 1 juli 2015 bij de leveringen van goederen en diensten aan derden een integrale kostprijs in rekening te brengen. Dit geldt in bijvoorbeeld ook voor het verhuren van vastgoed c.q. het (tijdelijk) verhuren / verpachten van gronden op basis van privaatrechtelijke overeenkomsten.

De Wet Markt en Overheid kent evenwel een aantal uitzonderingen. De wet is niet van toepassing als bij besluit van de gemeenteraad is bepaald dat de desbetreffende activiteiten plaatsvinden in het kader van een publiek belang. Voor overeenkomsten met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties en (sport)verenigingen kan dus een uitzondering gemaakt worden als de gemeenteraad een besluit neemt waarbij wordt besloten c.q. vastgesteld dat die organisaties en verenigingen een algemeen belang dienen en – anders gezegd – voorzien in zaken of behoeftes waar de overheid zich de behartiging van aantrekt op grond van de overtuiging dat dit anders niet goed tot zijn recht komt.

In de praktijk verhuurt de gemeente – zo ook in Heiloo – bijvoorbeeld kantoren / huisvesting aan welzijnsorganisaties en sportvelden aan sportverenigingen, waarbij een (zeer) lage huurprijs wordt gehanteerd en sprake is van een verkapte subsidie en concurrentievervalsing dus op de loer ligt.

Bij raadsbesluit van 30 juni 2014 heeft de gemeente Heiloo (vrijwel) alle welzijnsorganisaties en sportverenigingen bestempeld c.q. gekwalificeerd als het algemeen belang dienend. Daarmee is de Wet Markt en Overheid niet van toepassing op (huur)overeenkomsten tussen de gemeente Heiloo en de betrokken instellingen. Gek genoeg houdt de gemeente Heiloo de in haar gemeente zetelende welzijnsorganisaties en sportverenigingen evenwel bij voortduring voor dat aanpassing van de door die clubs aan de gemeente te betalen huur vanwege de Wet Markt en Overheid onontkoombaar is. “Het kan niet anders, moet van de wet” is dus pertinent onjuist!!!!

Let wel: de betreffende voorstellen van de gemeente behelzen niet slechts “een aanpassing”, maar verhogingen met duizelingwekkende bedragen, die steeds rechtstreeks een (acuut) gevaar zijn voor het voortbestaan van het welzijn in de gemeente.

Mogelijk is aanpassing van de huurprijs (voor aflopende contracten) voor welzijnsorganisaties en sportverenigingen op andere gronden wel redelijk. Een noodzakelijke aanpassing op grond van de Wet Markt en Overheid is voor deze het algemeen belang dienende organisaties evenwel niet aan de orde. Bent u een bestuurder van een welzijnsorganisatie of sportvereniging en heeft u vragen over het bovenstaande schroom dan niet om contact op te nemen met mr. Th.C.J. Kaandorp (072 – 511 40 32 keuzeoptie 1 of kaandorp@ckh-advocaten.nl).

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten