CORONA: EEN REDEN OM DE KINDER- EN PARTNERALIMENTATIE TE WIJZIGEN?  

 

CORONA: EEN REDEN OM DE KINDER- EN PARTNERALIMENTATIE TE WIJZIGEN?

 

Inleiding
De huidige coronacrisis brengt met zich mee dat de telefoon bij ons advocatenkantoor meer dan eens overgaat met de vraag of er in het kader van tegenvallende omzetten wijziging van de kinder- en partneralimentatie kan worden verzocht.

Niet verwijtbaar inkomensverlies
Indien u door de coronacrisis uw baan bent kwijtgeraakt dan levert dit direct een wijziging op in uw inkomen. U komt (waarschijnlijk) in aanmerking voor een WW-uitkering. Er is dan een dusdanige wijziging in uw inkomen dat u een verzoekschrift kunt indienen om de kinder- en/of partneralimentatie te wijzigen. Er dient wel te allen tijde te worden gekeken of sprake is van een niet verwijtbaar en niet voor herstel vatbaar inkomensverlies. Het coronavirus kan worden bestempeld als niet verwijtbaar.

Voor ondernemers geldt wel dat u met een (te verwachten) omzetdaling dient te bezien of u een beroep zou kunnen doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Daarnaast zijn er ook andere maatregelen zoals de uitstelregeling voor het betalen van belastingen aan de Belastingdienst waar u als ondernemer een beroep op kunt doen. Indien bij een ondernemer gekeken wordt of er sprake is van verwijtbaar inkomensverlies kan aldus worden meegenomen of op de diverse genoemde regelingen een beroep is gedaan c.q. daarvan gebruik is gemaakt. Is hier geen beroep op gedaan dan zal hier door de alimentatiegerechtigde een punt van worden gemaakt en zal de rechter ook minder snel tot wijziging van de alimentatie overgaan. Mocht u wel een beroep hebben gedaan op de regelingen dan dekken deze wellicht niet uw gehele omzetdaling. Er dient dan te worden gekeken of uw draagkracht verminderd is.

Draagkracht
Bij de bepaling van de draagkracht van een ondernemer dient te worden beoordeeld wat de ondernemer redelijkerwijs via de onderneming kan verwerven zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen. Er zal dan ook gewerkt worden met prognoses over het komende jaar. In de praktijk wordt vaak door de rechtbank aansluiting gezocht bij het gemiddelde resultaat van de laatste drie jaren. Dit is echter niet altijd de leidraad bij de vraag met welk inkomen er aan de zijde van de ondernemer rekening dient te worden gehouden in het kader van de draagkrachtberekening. Het voert nu te ver om hier uitvoerig bij stil te staan, maar advocatenkantoor CKH Advocaten bekijkt graag met u de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een winst die er nu wel is, maar welke niet uitkeerbaar is doordat er bijvoorbeeld investeringen gedaan dienen te worden.

Van belang is wel dat indien een ondernemer stelt dat hij acuut in zwaar weer (voor wat betreft zijn omzet) terecht is gekomen de ondernemer dit dan wel dient aan te tonen c.q. te staven met stukken. In een horecabedrijf zal dit nu gemakkelijker aan te tonen zijn dan bij bedrijven waar de omzet nog wel enigszins op peil blijft, maar waar de impact van het coronavirus wel te merken is.

Jurisprudentie
Er zijn in het kader van alimentatie al een paar uitspraken gedaan. Hieruit komt duidelijk naar voren dat indien bijvoorbeeld een wijzigingsverzoek wordt ingediend vanwege de COVID-19 maatregelen (ook in de evenementenbranche) u voldoende aannemelijk dient te maken dat er geen draagkracht meer is. De overheidsmaatregelen leveren onvoorziene omstandigheden in de zin van art. 6:258 BW op, maar daarmee is nog niet komen vast te staan dat deze ook van zodanige invloed zijn op het verdienvermogen van de alimentatieplichtige en dat de alimentatie gerechtige ongewijzigde handhaving van de afspraken niet kan verlangen.

In andere blogs wordt vaak het vergelijk getrokken met de kredietcrisis (2008). Uit deze uitspraken volgt dat:

  • Er dient gekeken te worden welke gelden uit de onderneming kunnen worden onttrokken;
  • Wanneer de onderhoudsplichtige werkzaam is in een sector die hard is getroffen door de (economische) crisis, zal aan de ontkenning van de onderhoudsplichtige dat de inkomensvermindering zelf teweeg is gebracht, niet al te zware eisen worden gesteld. Hierbij merk ik op dat wel van belang is op welke steunmaatregelen een beroep is gedaan.
  • In bepaalde gevallen kan voor de bepaling van de winst uit onderneming afgeweken worden van een middeling van de winsten over de laatste drie jaren. Let wel; ook dit dient goed onderbouwd te worden.

Bovenstaande uitgangspunten kunnen ook als leidraad worden gebruikt bij de huidige coronacrisis. Laat u hoe dan ook altijd goed adviseren. Alimentatieberekeningen zijn maatwerk.

Meent u dat u in een situatie terecht bent gekomen dat de kinder- en/of partneralimentatie welke is vastgesteld niet meer aan de huidige situatie voldoet, dan is het raadzaam om advies in te winnen bij een gespecialiseerde familierechtadvocaat van advocatenkantoor CKH Advocaten.

Mocht u vragen hebben of een advies wensen over het familierecht, neem dan contact op met een van onze familierechtadvocaten:

In Alkmaar: mr. K. Walburg, mr. J.H.M. de Boer en mr. Th.C.J. Kaandorp op telefoonnummer 072 – 511 40 32. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@ckh-advocaten.nl.

 

Meer informatie?

Heeft advies of meer informatie nodig over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met CKH Advocaten.

Naam(Vereist)

Deze blog is geschreven door

Gerelateerde berichten