Contractenrecht & Algemene Voorwaarden

Home > Rechtsgebieden > Contractenrecht & Algemene Voorwaarden

AUTOMATIC HEADING

Een contract (ook wel overeenkomst genoemd) komt tot stand wanneer een aanbod en de aanvaarding op elkaar aansluiten. Kortom, een contract regelt de rechtsverhouding tussen partijen. In het contractenrecht speelt niet alleen de totstandkoming een belangrijke rol, maar ook de uitleg, de geldigheid en naleving van een contract. Het contractenrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden zoals het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht, mededingingsrecht en vastgoedrecht. De gespecialiseerde advocaten van CKH werken nauw en intensief met elkaar samen zodat u altijd het beste advies krijgt.

Leg uw contract schriftelijk vast

Of het nu gaat om licentieovereenkomsten, activaovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten, de contractenrecht advocaten van CKH weten dat het opstellen van een goed contract expertise, inzicht en ervaring vereist. Immers, naarmate de belangen groter worden en de inhoud van het contract complexer, stijgt de kans op onenigheden. Wij adviseren daarom altijd om uw contract schriftelijk vast te leggen. De contractenrecht advocaten van CKH adviseren en begeleiden u daarom bij het onderhandelen over en het opstellen en controleren van voornoemde overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

In het contractenrecht nemen algemene voorwaarden een bijzondere plek in. Algemene voorwaarden zijn gestandaardiseerde bedingen die in de overeenkomst worden opgenomen. Algemene voorwaarden zijn bij uitstek geschikt om de aansprakelijkheid van de gebruiker zoveel mogelijk te beperken.

In de praktijk blijkt dat de wederpartij meestal zonder te lezen akkoord gaat met de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Al snel wordt de gebruiker verweten dat de algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet of onredelijk bezwarend zijn. Het is daarom van groot belang dat algemene voorwaarden worden opgesteld die voldoende zekerheid bieden voor zowel u als gebruiker als uw wederpartij. De wet- en regelgeving over algemene voorwaarden is namelijk complex en moeilijk te doorgronden. De specialisten van CKH Advocaten controleren en maken graag uw algemene voorwaarden. Beschikt u al over algemene voorwaarden, dan adviseren wij om deze van tijd tot tijd te laten beoordelen, zodat u er zeker van bent dat uw algemene voorwaarden voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Niet-nakoming van een contract

Onze in het contractenrecht gespecialiseerde advocaten richten zich niet alleen op advisering, maar procederen ook voor u. Bijvoorbeeld als een contract niet wordt nageleefd of als er een geschil ontstaat over de inhoud en uitvoering van een contract. Ook wanneer uw contractspartij de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, staat CKH Advocaten u graag bij om ervoor te zorgen dat nakoming of een schadevergoeding wordt afgedwongen.

Agentuurovereenkomst

AUTOMATIC HEADING De agentuurovereenkomst wordt gesloten tussen twee partijen: een leverancier van goederen (ook wel de principaal genoemd) en een (handels)agent. Daarbij bemiddelt de handelsagent tegen een bepaalde vergoeding bij de totstandkoming van overeenkomsten van

Lees meer

Samenwerkingsovereenkomst

AUTOMATIC HEADING Veel ondernemers doen zaken met elkaar. Dit kan een samenwerking zijn over de ontwikkeling van software of de ontwikkeling van een product. In een samenwerkingsovereenkomst worden afspraken over de samenwerking tussen partijen vastgelegd,

Lees meer

Distributieovereenkomsten

AUTOMATIC HEADING De distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen leverancier en een distributeur, waarbij de distributeur zich verplicht om bepaalde goederen voor eigen risico te kopen van de leverancier en om deze weer door te verkopen.

Lees meer

Franchiseovereenkomsten

AUTOMATIC HEADING Bij een franchiseovereenkomst (of franchisecontract) komen twee partijen overeen dat de franchisenemer tegen bepaalde voorwaarden gebruik mag maken van het intellectuele eigendom, zoals merken, concepten en know-how van de franchisegever. Veel ondernemingen maken

Lees meer

Activaovereenkomsten

Elke onderneming beschikt over activa. Onder activa op de balans staan de bezittingen en vorderingen van de onderneming. In sommige gevallen worden bij bedrijfsovernames alleen de activa overgedragen. Activa kan op ieder moment worden overgedragen.

Lees meer

Licentieovereenkomsten

AUTOMATIC HEADING Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij aan een derde toestemming wordt gegeven om gebruik te maken van uw intellectueel eigendomsrecht, zoals uw merk, model, auteursrecht en octrooi (patent). Heeft u bijvoorbeeld software ontwikkeld

Lees meer

Algemene Voorwaarden

AUTOMATIC HEADING De meeste ondernemingen maken gebruik van algemene voorwaarden. En terecht. Het kan u als ondernemer namelijk voor veel onnodige problemen behoeden. Maar wat zijn eigenlijk algemene voorwaarden? En hoe zorgt u ervoor dat

Lees meer


Onze specialisten op dit rechtsgebied

Bel ons direct! 072 511 40 32