Algemene Voorwaarden

AUTOMATIC HEADING

De meeste ondernemingen maken gebruik van algemene voorwaarden. En terecht. Het kan u als ondernemer namelijk voor veel onnodige problemen behoeden. Maar wat zijn eigenlijk algemene voorwaarden? En hoe zorgt u ervoor dat uw algemene voorwaarden ook van toepassing zijn?

Algemene voorwaarden zijn gestandaardiseerde bedingen die in een overeenkomst worden opgenomen. Algemene voorwaarden worden ook wel ‘de kleine lettertjes’ genoemd. Zo worden in algemene voorwaarden bedingen opgenomen over de gevolgen van een uitblijvende betaling of wie eigenaar is van de geleverde zaken.

Algemene voorwaarden moeten in ieder geval voldoen aan twee eisen, willen ze van toepassing zijn. In de eerste plaats moeten de algemene voorwaarden ter hand worden gesteld: men moet kennis kunnen nemen van uw algemene voorwaarden. In de tweede plaats is het niet toegelaten om bepalingen op te nemen die in strijd zijn met de wet.

Stel uw algemene voorwaarden ter hand

De algemene voorwaarden moeten – zeker wanneer wordt gecontracteerd met een consument – ter hand worden gesteld. Dit houdt in dat uw klant een exemplaar van de algemene voorwaarden moet hebben gezien. Als het echt niet mogelijk is algemene voorwaarden ter hand te stellen, dan moet duidelijk worden verwezen naar de algemene voorwaarden. Dit kan door bijvoorbeeld de algemene voorwaarden te deponeren bij de griffie van de rechtbank of de Kamer van Koophandel. Als de algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld of niet deugdelijk wordt verwezen naar de algemene voorwaarden, kan uw klant de algemene voorwaarden vernietigen. Dit heeft tot gevolg dat de algemene voorwaarden nooit op de overeenkomst van toepassing zijn geweest.

Onredelijk bezwarend

De algemene voorwaarden mogen voor uw klant niet onredelijk bezwarend zijn. Onredelijk bezwarend zijn uw algemene voorwaarden als ze te eenzijdig in uw voordeel zijn. De wet kent daarom bijzondere bepalingen waaraan uw algemene voorwaarden moeten voldoen. Voldoen ze niet aan deze bijzondere bepalingen, dan kan dit betekenen dat uw algemene voorwaarden nooit van toepassing zijn geweest op de overeenkomst.

Zo mag geen beding worden opgenomen in uw algemene voorwaarden dat u het recht geeft om van de overeenkomst af te wijken, terwijl uw klant geen mogelijkheid heeft om in dat geval de overeenkomst te ontbinden. Denk hierbij ook aan het uitsluiten van het herroepingsrecht op grond van de Wet koop of afstand.

Laat uw algemene voorwaarden opstellen en controleren

In de praktijk blijkt dat veel bedingen in algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet. Dit kan ertoe leiden dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Het is belangrijk rekening te houden met de bedrijfsvoering en de klanten die worden bediend. Doel van algemene voorwaarden is immers te voorkomen dat u een geschil krijgt met uw klant. Laat uw algemene voorwaarden daarom opstellen door de contractenrecht advocaten van CKH. Omdat de regelgeving en de jurisprudentie steeds verandert, kunt u ook bij een van onze contractenrecht advocaten terecht voor het updaten en controleren van uw algemene voorwaarden.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. K. Meijer

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32