Algemene voorwaarden

Home > Over ons > Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid
CKH Advocaten B.V. (hierna CKH genoemd), gevestigd te Alkmaar, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur, in de ruimste zin van het woord. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan CKH worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van en van toepassing op (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken en ingeschakeld zijn c.q. worden bij de dienstverlening door CKH (waartoe CKH gerechtigd is c.q. zal zijn), zoals werknemers, partners en/of aandeelhouders van CKH.

2. Opdracht
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te worden gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door CKH, waarbij CKH enkel kan worden vertegenwoordigd door aan haar verbonden advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt (daarmee) uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart CKH tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. CKH is als gevolg van de geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht om de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de autoriteiten te melden. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig bij voorbaat daarvoor toestemming te geven. Tevens vrijwaart de opdrachtgever CKH voor aanspraken van derden ten opzichte van CKH dan wel haar partners welke verband houden met een ten onrechte gedane melding.

3. Honorarium en verschotten
De kosten van uitvoering van de opdracht door CKH omvatten het honorarium en de verschotten. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door CKH periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is CKH bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basistarief te wijzigen en daarvan in het voorkomend geval onmiddellijk melding te maken. Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het basisuurtarief. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die CKH ten behoeve van de opdrachtgever betaalt (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels) en kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 7% van het honorarium.

4. Betaling
De werkzaamheden en verschotten worden in beginsel maandelijks, achteraf, afgerekend. De betalingstermijn bedraagt 8 dagen tenzij anders is gesteld en vermeld op de desbetreffende declaratie. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is een rentevergoeding verschuldigd ad 2% per maand indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Anders is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van CKH met betrekking tot de invordering van het aan CKH verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door CKH daadwerkelijk gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten tegen uurtarief, ook als deze advocaatkosten de werkzaamheden betreffen van een advocaat verbonden aan CKH. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten het bepaalde in artikel 6:96 lid 4, 5 en 6 Burgerlijk Wetboek van toepassing. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan CKH haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. CKH is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5. Voorschot
CKH kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht dan wel tussentijds verrekend.

 6. Aansprakelijkheid
CKH heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 25.000. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door CKH een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van CKH wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is CKH niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt, tenzij de daaruit voortvloeiende schade op deze derde kan worden verhaald. (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan CKH verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor CKH aansprakelijk is dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen 12 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7. Dossierarchivering en beveiliging
Het dossier wordt gedurende 5 jaar (digitaal) bewaard, waarna het CKH vrij staat het dossier te vernietigen. CKH neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en derden alle zorg in acht die in redelijkheid kan worden verwacht. CKH is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door CKH betrachte zorg. CKH is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

8. Toepasselijke recht/bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen CKH en zijn opdrachtgevers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is ook bevoegd om van enig geschil tussen CKH en een opdrachtgever kennis te nemen, in eerste aanleg zal een dergelijk geschil uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar. Omtrent de interne behandeling van klachten is door ons een reglement opgesteld, dat op aanvraag verkrijgbaar is.

Bel ons direct! 072 511 40 32