Ontslagrecht

Ontslagrecht

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) op het gebied van het ontslagrecht ingevoerd. Deze wet zou voor een versoepeling van het ontslagrecht zorgen. Onze advocaten op het gebied van het arbeidsrecht zetten hier zo hun vraagtekens bij.

In de wet is een limitatieve opsomming opgenomen van de ontslaggronden a tot en met h. Het betreft:

 1. bedrijfseconomische redenen;
 2. langdurig arbeidsongeschikt;
 3. veelvuldig afwezig;
 4. disfunctioneren;
 5. verwijtbaar handelen;
 6. weigering werk vanwege gewetensbezwaar en geen aanpassing van werk mogelijk;
 7. verstoorde arbeidsrelatie;
 8. andere grond, anders dan onder a tot en met g

Wat is ontslagrecht?

Het ontslagrecht omvat alle wetten- en regelingen rondom arbeidsovereenkomsten, ondernemers, werknemers, werkgevers en overige betrokken partijen. In het ontslagrecht zijn wetten opgenomen om werknemers en werkgevers te beschermen wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Hierin staat dat u niet op lege gronden ontslagen kunt worden en dat kenmerkt direct de essentie aan van het ontslagrecht. Er dienen eerst belangrijke stappen ondernomen te worden voordat uw werkgever kan besluiten u te ontslaan.

Rechtspositie versterken bij dreigend ontslag

Zodra u merkt dat er een mogelijk ontslag dreigt waarvan u onrecht inziet, is het verstandig om direct een ontslagrecht advocaat te raadplegen. Het is namelijk erg vervelend om achter te lopen op uw tegenpartij. Daarbij komt dat u tevens veel sterker staat wanneer u zo snel mogelijk handelt. Onze ontslagrecht advocaat weet u op de juiste manier te ondersteunen en te zorgen voor een sterke rechtspositie bij het aanvechten van uw ontslag.

Regels ontslagrecht bij ontslagrechtbescherming

In het ontslagrecht ligt het onderliggende recht genaamd ontslagrechtsbescherming. Met ontslagrechtbescherming staat u volledig in uw recht wanneer uw werkgever u bijvoorbeeld zonder rechtsgeldige reden wil ontslaan. U kunt dit vervolgens aanvechten met een ontslagrecht advocaat van CKH Advocaten.

Bent u zelf werkgever en wilt u een werknemer ontslaan in de aard van persoonlijke redenen, zoals het niet meer proper functioneren, dan dient u zelf een uitgebreid rapport op te stellen met alle redenen en onderbouwingen geïncludeerd. Deze dient u te overhandigen aan het kantongerecht, waar zij een besluitvorming nemen over de situatie. Een gespecialiseerde ontslagrecht advocaat begeleidt u in een dergelijk proces.

In alle situaties waar een ontslagprocedure niet volgens officiële wegen opgelost kan worden, dient het gerecht zich aan. De ontslagrecht wet biedt dus behalve bescherming ook al veel op zichzelf staande oplossingen waar een betrokken ontslagrecht advocaat raad mee weet. Wanneer er wel sprake is van een reguliere ontslagprocedure of bedrijfseconomische ontslagredenen zal het UWV zowel werkgevers als werknemers hierin ondersteunen.

Ontslagaanvraag volgens de ontslagrecht wet

In de ontslagrecht wet spreken we over diverse redenen van een ontslagaanvraag. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen (a) of bij een ontslag in geval van langdurige (2 jaar of meer) arbeidsongeschiktheid (b), moet een werkgever zich wenden tot het UWV of een (ingestelde) ontslagcommissie als gevolg van een (van toepassing zijnde) CAO.

Een ontslagaanvraagprocedure via het UWV (of de ontslagcommissie) moet worden ingeleid met een ontslagaanvraag om een vergunning te verkrijgen voor het opzeggen van het dienstverband van een werknemer. Dit is opgenomen in de ontslagrecht wet. Een werknemer kan op zijn beurt met een verweerschrift verweer voeren tegen het ontslag met als doel dat de aanvraag wordt geweigerd. Voor alle overige gronden (c tot en met h) geldt dat de werkgever zich dient te wenden tot de Kantonrechter.

Rechten en plichten bij ontslag

De ontslagrecht wet zorgt ervoor dat u beschermd bent dankzij rechten en plichten. Van groot belang voor zowel werkgever als werknemer is om te bezien welke rechten en plichten er voortvloeien uit het ontslagrecht. Bij een mogelijk ontslag zal de werknemer zijn WW-uitkering willen waarborgen. Daarnaast zullen werkgever en werknemer het eens moeten worden over de betaling van een mogelijke transitievergoeding (ook wel ontslagvergoeding genoemd).

Volgens het nieuwe ontslagrecht heeft iedere werknemer recht op een ontslagvergoeding. Werkgevers zijn verplicht deze te betalen aan hun werknemers. Als kleine werkgever hoeft u wellicht een lagere ontslagvergoeding te voldoen dan een grotere werkgever. Wanneer er sprake is van onterecht ontslag of verkeerd handelen van de werkgever komt het in enkele gevallen voor dat een transitievergoeding hoger uitvalt dan berekend.

Ontslag op staande voet

In de ontslagrecht wet is opgenomen dat ontslag op staande voet volgens diverse redenen geldend kan worden. Het kan zo zijn dat u op staande voet wordt ontslagen of dat u als werkgever juist uw werknemer op staande voet wenst te ontslaan. Bij een ontslag op staande voet wordt het dienstverband met een werknemer met onmiddellijke ingang beëindigd, waarbij een werkgever voorafgaand aan het ontslag geen ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV dan wel een ontbindingsprocedure is gestart bij de Kantonrechter. Andersom is ook mogelijk, maar een dergelijk ontslag vindt veelal plaats vanuit de werkgever.

Veel voorkomende dringende redenen voor ontslag op staande voet zijn mishandeling, dronkenschap tijdens werktijd, diefstal, belediging, bedreiging, seksuele intimidatie, vandalisme, ernstige roekeloosheid, bevelweigering, ernstige ongeschiktheid, misleiding of verduistering. Deze redenen moeten bij conflicten hardgemaakt kunnen worden voor de ontslagrecht wet. Dit is een proces waar onze ontslagrecht advocaat u uitstekend bij kan helpen.

Om aan te nemen dat sprake is van een terecht gegeven ontslag op staande voet moet worden voldaan aan drie strikte voorwaarden c.q. eisen:

 • Een dringende reden voor het gegeven ontslag
 • Het ontslag dient onverwijld te zijn gegeven
 • Bij een ontslag is ook een gelijktijdige mededeling van de reden van belang

Uiteindelijk dient bij een beoordeling van een ontslag op staande voet ook rekening te worden gehouden met de omstandigheden van het geval in onderling verband én in samenhang. Ook de persoonlijke omstandigheden van een werknemer kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Ontslagverbod opgenomen in de ontslagrecht wet

Er zijn enkele bijzondere omstandigheden waarin een werknemer absoluut niet ontslagen mag en kan worden. Dit is in de ontslagrecht wet opgenomen als ontslagverbod. Wij spreken hier over ontslag bij ziekte of zwangerschap. Wanneer een werknemer langdurig ziek is mag deze niet zomaar ontslagen worden, tenzij de persoon in kwestie langer dan twee jaar achtereenvolgend ziek is. Dit zijn belangrijke zaken waar u goed van op de hoogte dient te zijn. Onze ontslagrecht advocaat kan u volledig voorzien van alle essentiële informatie.

Laat u goed adviseren door een ontslagrecht advocaat

Het ontslagrecht is complex en vergt enige expertise en doeltreffend advies van een ontslagrecht advocaat. Welke ontslagreden er ook speelt, laat u zich met betrekking tot de ontslagrecht wet als werknemer of werkgever in ieder geval goed adviseren. Gelet op de gevolgen die een ontslag met zich brengt, is professionele hulp geboden en raadzaam.

In de ontslagrecht wet staat een enorm ruime hoeveelheid aan complexe bewoording, regels, normen en waarden waar u begrijpelijk het overzicht van kwijt raakt. En als u wordt of kunt worden bijgestaan door een (rechtsbijstands)verzekeraar, dan hebt u als verzekerde op grond van Europese regelgeving meestal recht op een kosteloze vrije advocaatkeuze. Aangezien de advocaten van CKH gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht, kan uw keuze snel zijn gemaakt.

Contact opnemen met uw ontslagrecht advocaat bij CKH

Vermoed u een ontslagdreiging of heeft u vragen over het ontslaan van uw werknemer? Dit zijn complexe situaties waar een vervolgproces aan vast kan hangen. CKH Advocaten staat hierin voor u klaar. Voor een volledige expertise en ervaren rechtshulp bent u aan het juiste adres bij onze ontslagrecht advocaat. Vul uw situatie gedetailleerd in op ons contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Ontslagrecht specialisten