OR & Medezeggenschap

Een werkgever kan op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), ook wel Wet ondernemingsraad genoemd, worden verplicht een ondernemingsraad in te stellen als hij meer dan vijftig werknemers in dienst heeft. Reden van deze zogenoemde medezeggenschap is om werknemers tot op zekere hoogte te betrekken bij de onderneming waarvoor zij werken.

Medezeggenschap betrekt in feite werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming en dus van de werkgever. Via deze medezeggenschap kunnen werknemers ook invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming. Tegelijkertijd ontvangt de werkgever, als bijkomend (positief) effect, belangrijke informatie vanaf de werkvloer, dat weer te gebruiken is voor het te voeren beleid. De ondernemingsraad is dus een belangrijk onderdeel van de medezeggenschap van de onderneming.

Een ondernemingsraad opzetten

De ondernemingsraad (OR) wordt in principe gevormd door minimaal drie personen; meestal wordt een oneven aantal aangehouden om een eventuele patstelling te voorkomen. Leden van een ondernemingsraad moeten minimaal een jaar bij de werkgever werkzaam zijn (geweest). Zij krijgen in ieder geval van de werkgever, op grond van de wet, de gelegenheid om tijdens het werk bij elkaar te komen en scholing te krijgen, maar ze kunnen ook aanspraak maken op een vergoeding voor eventuele noodzakelijke kosten om hun adviestaak te realiseren.

Ondernemingsraad verkiezingen

Ondernemingsraad verkiezingen geven werknemers de kans om leden voor de ondernemingsraad te kiezen. Bij een ondernemingsraad is het veelal gebruikelijk dat werknemers uit meerdere afdelingen van het bedrijf vertegenwoordigd zijn. Middels anonieme kandidatenlijsten wordt er vervolgens gestemd op de kandidaten. Volgens de Wet Ondernemingsraad moeten ondernemingsraadleden na 3 jaar aftreden.

Rechten van de Ondernemingsraad (OR)

De OR en de ondernemer overleggen periodiek met elkaar, waarbij partijen elkaars sparringpartner zijn. Enerzijds denkt de OR mee met de ondernemer in de besluitvorming, anderzijds is de OR de vertegenwoordiger van de werknemers. Op basis van de WOR spelen er voor de OR verschillende rechten voor een goede medezeggenschap. De ondernemer moet in ieder geval overleg voeren met de OR en de benodigde informatie te verstrekken. Ook moet de ondernemer tijdig advies vragen en/of instemming vragen bij voorgenomen besluiten over belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische onderwerpen en/of op het gebied van het sociale beleid van de onderneming.

Bevoegdheden van de OR

De ondernemingsraad heeft een viertal bevoegdheden. Overlegrecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Allereerst benoemen we het overlegrecht. De werkgever gaat namelijk samen met de ondernemingsraad in overleg over de belangrijkste zaken. Beslissingen die een werkgever maakt zonder zijn ondernemingsraad zijn dan ook niet rechtsgeldig.

Een OR heeft ook adviesrecht, wanneer er belangrijke besluiten gevormd moeten worden die betrekking hebben over economische, financiële of organisatorische situaties van het bedrijf. Het OR geeft hierin adviezen aan de werkgever en gaat hierover in overleg.

Het initiatiefrecht geeft de OR het recht om zelf met initiatieven te komen die de organisatie kunnen verbeteren. De werkgever moet hier gehoor aan geven. In het geval van initiatiefrecht kan het onder meer gaan om de financiële situatie van het bedrijf.

Tot slot heeft een OR ook instemmingsrecht. Hierdoor heeft een ondernemingsraad de mogelijkheid om de werknemers te beschermen. Een werkgever moet voor bepaalde wijzigingen toestemming krijgen van de ondernemingsraad.

Over welke onderwerpen heeft de raad instemmingsrecht?

Een ondernemingsraad heeft instemmingsrecht over wijzigingen die betrekking hebben op het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen. Hierbij moet u denken aan regelingen omtrent werktijden, arbeidsomstandigheden, opleidingen, ziekteverzuim en beoordelingen. Wanneer de ondernemingsraad het niet eens wordt met de werkgever. Kan de werkgever naar de kantonrechter stappen. Hiervoor moet de werkgever wel eerst naar de bedrijfscommissie.

De raad heeft onder meer instemmingsrecht over de volgende zaken:

 • Pensioenverzekering, winstdelingsregeling, spaarregeling
 • Vakantieregeling
 • Regelingen voor een belonings- of functiewaarderingssysteem
 • Arbeidsomstandigheden
 • Re-integratiebeleid of ziekteverzuim
 • Regelingen voor aanstellingsbeleid, ontslagbeleid of bevorderingsbeleid
 • Regelingen voor personeelsopleiding
 • Beoordelingsregelingen voor personeel
 • Reglementen voor werkoverleg
 • Reglementen met betrekking tot persoonsgegevensbescherming
 • Procedures en reglementen die verstandhouden met misstanden

De arbeidsrechtadvocaten van CKH Advocaten

Meer weten over de positie van een ondernemingsraad en haar rechten? Vraagt het de arbeidsrechtadvocaten van CKH Advocaten. Vul uw vragen in op ons contactformulier en wij komen spoedig met een reactie.

Neem contact op

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze specialisten