Ruimtelijke Ordering

Home > Rechtsgebieden > Bestuursrecht > Ruimtelijke Ordering

AUTOMATIC HEADING

Ruimtelijke ordening vormt een omvangrijk deel van het omgevingsrecht. Denk bij ruimtelijke ordening aan de regels omtrent bouwen, maar ook waar u mag bouwen en of het specifieke gebruik van het object ook is toegestaan binnen het bestemmingsplan. Met de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is beoogd meer gewicht toe te kennen aan het bestemmingsplan en de gemeente meer bevoegdheden te geven om te bepalen wat er binnen de betreffende gemeente mag worden ontwikkeld of gebouwd. Ruimtelijke ordening omvat dus veel onderwerpen en raakt veel mensen.

Niet eens met wijziging bestemmingplan?

Als een gemeente een wijziging aanbrengt in een bestemmingsplan, doet u er goed aan te kijken of dit aansluit bij uw huidige of toekomstige situatie. Bent u het niet eens met de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, dan kunt u een zienswijze indienen en in sommige gevallen zelfs bezwaar aantekenen. U wordt geacht die ontwikkelingen zelf in de gaten te houden. Doet u niets, dan komt het vast te staan. U kunt niet op een later moment aangeven het niet eens te zijn met de wijziging of vaststelling van het bestemmingsplan. Ook komt u dan niet meer in aanmerking voor planschade. Het is daarom zaak om de ontwikkelingen binnen uw gemeente te volgen.

Bezwaar tegen hoog gebouw

Als er voornemens zijn om ruimtelijke ontwikkeling te laten plaatsvinden in de vorm van een hoog gebouw tegenover uw woning of bedrijf, ligt daar altijd een vergunning aan ten grondslag. Bent u het niet eens met deze voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, dan kunt u bezwaar aantekenen. Er wordt dan een belangenafweging gemaakt en het kan zijn dat de aanvrager dan geen vergunning verkrijgt. Ook de aanvrager en andere belanghebbenden kunnen zich mengen in een dergelijke procedure. Het is verstandig om in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen om uw belangen te behartigen.

Win advies in bij uw advocaat bestuursrecht

Bij vragen over de mogelijkheden binnen bestemmingsplannen of als u een wijziging wenst aan te brengen in het bestemmingsplan is goed advies zeer belangrijk. Om een zeer lange en trage behandeling te voorkomen kunt u van te voren advies inwinnen bij onze advocaten. Zij staan u ook bij tijdens de gehele aanvraag en voorgestane wijziging.
Zijn uw ruimtelijke plannen geweigerd, dan kunt u voor het aantekenen van bezwaar gebruik maken van de expertise van onze advocaten bestuursrecht. Heeft een bestemmingsplanwijziging een daling veroorzaakt van de waarde van bijvoorbeeld uw woning? Onze advocaten staan u graag bij om de planschade vergoed te krijgen.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. N. Lubach

ADVOCAAT

Advocaten Hoorn

mr. A.M. Thomas

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32