Ruimtelijke ordering

Ruimtelijke ordering

Ruimtelijke ordening vormt een omvangrijk deel van het omgevingsrecht. Denk bij ruimtelijke ordening aan de regels omtrent bouwen, maar ook waar u mag bouwen en of het specifieke gebruik van het object ook is toegestaan binnen het bestemmingsplan. Met de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is beoogd meer gewicht toe te kennen aan het bestemmingsplan en de gemeente meer bevoegdheden te geven om te bepalen wat er binnen de betreffende gemeente mag worden ontwikkeld of gebouwd. Ruimtelijke ordening omvat dus veel onderwerpen en raakt veel mensen.

Wat omvat de Wet Ruimtelijke Verordening?

De Wet Ruimtelijke Ordening is een essentiële wet betreffende de algemene ruimtelijke besluitvorming. Met deze wet worden er belangrijke besluiten genomen over bestemmingsplannen en ontwikkelingen voor recreatie, mobiliteitsvragen, waterschap, natuur en wonen. Dit is noodzakelijk omdat men deze bepalingen zelf niet onderling kan doen. De Wet Ruimtelijke Ordening komt dus ook vaak in aanraking met meerdere ruimtelijke aspecten.

Wat is omgevingsrecht?

Het omgevingsrecht omvat feitelijk alle wetten en regels die te maken hebben met onze leefomgeving. Hierin staan wetten met betrekking tot ruimtelijke indeling, milieu-invloeden en natuuromstandigheden. Daar valt ook de wet van ruimtelijke ordening onder, maar ook de Natuurbeschermingswet en de Wet milieubeheer. Vanuit deze wetten kan er worden gehandhaafd op grondgebruikers, zoals u, aan ruimtelijke ingrepen mogen verrichten. Het bevat een algemeen beleid waar men zich aan dient te houden wanneer zij willen bouwen of verbouwen en welke bestemming een bepaald gebied mag krijgen. Een omgevingsrecht advocaat of advocaat ruimtelijke ordening buigt zich over deze zaken en is hierin gespecialiseerd. Een besluit binnen het omgevingsrecht kan zowel op binnenlands als buitenlands niveau plaatsvinden.

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) heeft vat op alle ruimtelijke beslissingen over zaken die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Dit omvat ook cultuurhistorische en landschappelijke waarden, zoals bijvoorbeeld een monumentaal pand. Een dergelijk bestemmingsplan kan niet of nauwelijks gewijzigd worden. De Wet Algemene Bepaling is hier een belangrijk uitgangspunt voor.

Niet eens met wijziging bestemmingplan?

Als een gemeente een wijziging aanbrengt in een bestemmingsplan, doet u er goed aan te kijken of dit aansluit bij uw huidige of toekomstige situatie. Bent u het niet eens met de voorgenomen ruimtelijke ordening, dan kunt u een zienswijze indienen en in sommige gevallen zelfs bezwaar aantekenen. U wordt geacht die ontwikkelingen zelf in de gaten te houden. Doet u niets, dan komt het vast te staan. U kunt niet op een later moment aangeven het niet eens te zijn met de wijziging of vaststelling van het bestemmingsplan. Ook komt u dan niet meer in aanmerking voor planschade. Het is daarom zaak om de ontwikkelingen binnen uw gemeente te volgen.

Bezwaar tegen hoog gebouw

Als er voornemens zijn om ruimtelijke ontwikkeling te laten plaatsvinden in de vorm van een hoog gebouw tegenover uw woning of bedrijf, ligt daar altijd een vergunning aan ten grondslag. Bent u het niet eens met deze voorgenomen ruimtelijke ordening, dan kunt u bezwaar aantekenen. Er wordt dan een belangenafweging gemaakt en het kan zijn dat de aanvrager dan geen vergunning verkrijgt. Ook de aanvrager en andere belanghebbenden kunnen zich mengen in een dergelijke procedure. Het is verstandig om in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen om uw belangen te behartigen.

Win advies in bij uw advocaat bestuursrecht

Bij vragen over de mogelijkheden binnen bestemmingsplannen of als u een wijziging wenst aan te brengen in het bestemmingsplan is goed advies zeer belangrijk. Om een zeer lange en trage behandeling te voorkomen kunt u van tevoren advies inwinnen bij onze advocaten. Zij staan u ook bij tijdens de gehele aanvraag en voorgestane wijziging.

Zijn uw ruimtelijke plannen geweigerd, dan kunt u voor het aantekenen van bezwaar gebruik maken van de expertise van onze advocaten bestuursrecht. Heeft een bestemmingsplanwijziging een daling veroorzaakt van de waarde van bijvoorbeeld uw woning? Onze advocaten staan u graag bij om de planschade vergoed te krijgen. Neem contact met ons op voor een volledig advies!

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Ruimtelijke ordering specialisten