Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid

Veel mensen denken bij erfdienstbaarheid vooral aan het recht van overpad, maar het omvat meer. U kunt bijvoorbeeld ook afspraken maken over een verbod om een gastenverblijf te bouwen in de tuin of een uitbouw te realiseren of dat u voor het afvoeren van uw hemel- of vuilwater gebruikmaakt van aansluitingen van de buren.

Hoe ontstaat een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid kan op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende zijn de erfdienstbaarheden die ontstaan door de wet, die verkregen zijn door verjaring of die zijn vastgelegd bij de notaris. In de wet zijn regels opgenomen voor het bouwen op een erf en de afstand die u in acht moet nemen ten opzichte van het andere perceel. Voor beplanting is dit eveneens in de wet geregeld.

Wat is erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een recht dat gevestigd is op een perceel welke een beperking oplevert voor een ander perceel. Het zit tevens in de naam: een erf wordt in dat geval dus dienstbaar aan een ander erf. We spreken van het dienende erf als het erf dat belast wordt. Het heersende erf krijgt het nut van de erfdienstbaarheid. Het erf van iemand verleent dus een dienst aan het andere erf, vandaar: een erfdienstbaarheid.

Verschillende soorten erfdienstbaarheid

Als we spreken van een erfdienstbaarheid, kan dat op twee manieren; door vestiging of door verjaring. Een gevestigde erfdienstbaarheid komt tot stand tussen twee grondeigenaren waarbij zij dit vastleggen bij de notaris. Deze akte wordt ingeschreven bij het kadaster waarna het recht op dat stuk grond direct zal overgaan van de ene grondeigenaar naar de andere.

Daarnaast is er nog sprake van erfdienstbaarheid door verjaring. Hiervan is sprake wanneer iemand te goeder trouw voor een langere periode onafgebroken grond bezit voor minstens tien jaar.

Hoelang duurt een erfdienstbaarheid?

Kunt u nog van een erfdienstbaarheid afkomen? Een erfdienstbaarheid duurt in beginsel oneindig, tenzij er een bepaalde tijd is opgenomen. Deze wordt niet doorbroken door koop of verkoop. Als uw buren al geruime tijd geen gebruik maken van de erfdienstbaarheid, kan sprake zijn van verjaring. De verjaringstermijn op een erfdienstbaarheid is 30 jaar. Verjaring is dus een langdurig traject. Andere gronden voor beëindiging kunnen zijn dat het nut van voortzetting ontbreekt of dat de andere buur afstand doet van de erfdienstbaarheid.

Wat is erfdienstbaarheid verjaring?

Erfdienstbaarheid verjaring vindt, zoals de benaming al zegt, plaats binnen een bepaalde tijd. Door erfdienstbaarheid kan een eigendom van grond van de ene naar de andere buur overgaan. Het verstrijken van tijd heeft invloed op wanneer dit gebeurt. Wanneer iemand onafgebroken gebruikmaakt van een stuk grond van een buur, zonder dat die buur hier reactie op geeft, ontstaat er volgens de wet een periode waarin erfdienstbaarheid verjaring optreedt. Een niet-eigenaar overtreft hierbij dus de mate van eigendom van de oorspronkelijke eigenaar.

Erfdienstbaarheid advocaat & het burenrecht

Het kan erg lastig zijn om erfdienstbaarheid op te heffen of te beëindigen, om dit voor elkaar te krijgen, is een goede band met uw buren vereist. Vaak is dit helaas niet het geval en heeft u een advocaat burenrecht nodig om uit te zoeken wat uw mogelijkheden, rechten en plichten zijn. Zodra erfdienstbaarheid verjaring optreedt, kan het nog lastiger zijn om het op te heffen. Laat u daarom goed adviseren door één van onze advocaten.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Erfdienstbaarheid specialisten