Erfgrens

Erfgrens en erfafscheiding

De erfgrens tussen twee percelen kan bij buren voor de nodige problematiek zorgen. Er worden veel procedures gevoerd om de precieze erfgrens te laten vastleggen. Doorgaans is de erfgrens vastgelegd in het openbaar register van het kadaster, maar door verjaring kan de erfgrens niet meer overeenkomen met hetgeen door het kadaster is opgenomen. Als de erfgrens door verjaring verschuift, is sprake van een erfdienstbaarheid.

Burenrecht en erfafscheiding

Een conflict met de buren over de erfgrens of erfafscheiding komt veel voor. Bomen en struiken kunnen soms zonder dat men het door heeft over andermans terrein groeien. Daarnaast is er ook toestemming nodig wanneer u een schutting op de erfgrens wilt plaatsen. Binnen het burenrecht zijn over erfafscheiding verschillende regels en wetten opgesteld. Zo ook over de groene erfafscheiding.

Groene erfafscheiding

Stel dat uw buren een groene erfafscheiding (erfafscheiding bomen) hebben geplaatst, 40 centimeter over de erfgrens. Als deze groene erfafscheiding al meer dan 20 jaar zo staat zonder dat u daar bezwaar tegen maakte, kan sprake zijn van verjaring en een erfdienstbaarheid.

Een groene erfafscheiding of erfafscheiding bomen kan sowieso voer voor discussie met buren zijn. Want wie betaalt de kosten voor de erfafscheiding en wie onderhoudt de erfafscheiding?

In het burenrecht is onder meer geregeld hoever een struik van de erfgrens mag worden geplant. Ook is in het burenrecht opgenomen dat de kosten van de erfafscheiding voor rekening van beide buren ‘bij helfte’ komen: buren delen de kosten. Daarbij is er een verschil tussen bouwen tegen de erfgrens en bomen/struiken planten tegen de erfgrens.

Recht van overpad

Het recht van overpad kan nabij de erfgrens liggen, maar dat recht van overpad zorgt er niet voor dat de erfgrens verandert. Dit recht is meestal al opgenomen in het kadaster of een notariële akte.

Erfgrens bepalen

Wanneer u het niet eens bent met uw buren over welk stuk grond van wie is, kunt u de erfgrens bepalen middels het kadaster. Het kadaster kan de erfgrens bepalen op globale of exacte wijze. Bij de exacte wijze wordt er gemeten met een landmeter. Hierdoor worden de exacte grenzen zichtbaar aangetoond en weet u zeker welk stuk grond van u of van de buren is. Met een kadastrale kaart is het ook mogelijk om een globale bepaling te doen. Deze brengt de meeste erfgrenzen in kaart.

Erfgrens verjaring

Erfgrens verjaring komt veel voor binnen het burenrecht. Het is een veel besproken onderwerp betreft conflicten tussen buren over de erfgrens. Na een tien jaar kan iemand namelijk eigenaar worden van uw grond, maar ook andersom. Erfgrens verjaring is een type verkrijging van grond, dat mogelijk plaats kan vinden door twee redenen: bezit of termijn.

Wanneer de oorspronkelijke eigenaar van het stuk grond jarenlang moedwillig of niet moedwillig goedkeuring geeft aan de buur om het stuk grond te bezitten, kan middels termijn uiteindelijk bepaald worden dat diegene uiteindelijk eigenaar wordt van dat stuk grond. De oorspronkelijke eigenaar heeft dan, door erfgrens verjaring, geen recht meer op zijn oorspronkelijke stuk grond.

Dit kan bijvoorbeeld nadelig zijn wanneer de betreffende buren verhuizen en nieuwe bewoners de woning betrekken. Zij zouden middels het kadaster de erfgrens kunnen controleren en het stuk grond vervolgens terug willen claimen. Een advocaat burenrecht kan u goed ondersteunen bij een dergelijk conflict met buren over de erfgrens.

Kadaster erfgrens

U kunt de erfgrens laten bepalen door middel van het kadaster. De kadaster erfgrens geeft exact aan op welke grond u recht heeft. Dit wordt logischerwijs ingewikkelder wanneer er sprake is van erfgrens verjaring. Heeft u vragen over de kadaster erfgrens of wilt u meer informatie over uw rechten en plichten? Neem dan contact op met onze advocaat met een brede expertise in het burenrecht.

Uw advocaat burenrecht

Heeft u strijd met de buren over de erfgrens en wilt u dat daar een eind aan komt? Uw advocaat burenrecht kent het burenrecht tot in detail en helpt u graag. Maak hiervoor snel een afspraak met onze specialisten.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Erfgrens specialisten