Medisch tuchtrecht

Medisch tuchtrecht

Het medisch tuchtrecht is rechtspraak waarbij een speciale instantie (het Medisch Tuchtcollege), zoals het Regionaal Medisch Tuchtcollege of het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, beoordeelt of een arts of andere hulpverlener heeft gewerkt volgens de voor hem geldende professionele standaard. Andere hulpverleners zijn in dit kader fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, apothekers, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.

Onze advocaat medisch tuchtrecht staat slachtoffers bij wanneer een hulpverlener niet naar behoren heeft gehandeld en deze professionele regels of wetten heeft overtreden. Wanneer u hulp nodig heeft in een situatie die onder het medisch tuchtrecht valt, staat CKH Advocaten u uiteraard graag bij.

Klacht over medisch handelen

Heeft u een klacht over het medisch handelen van bijvoorbeeld een arts en is dit niet naar tevredenheid in overleg met de arts op te lossen? Dan kunt u het medisch handelen laten toetsen door het Medisch Tuchtcollege. Verklaart het Medisch Tuchtcollege de klacht gegrond, dan kan zij de volgende straffen opleggen: een waarschuwing, berisping, boete of schorsing en/of een doorhaling van de inschrijving van de zorgverlener in het BIG-register.

Met welke klachten kunt u terecht bij het medisch tuchtcollege?

Onder het medisch tuchtrecht vallen allerlei gedragingen en klachten die niet stroken met de geldende tuchtnormen. U kunt bij het medisch tuchtcollege onder meer een klacht indienen over:

 • Een incorrecte doorverwijzing naar een andere zorginstelling of hulpverlener
 • Schending van het beroepsgeheim
 • Onvoldoende informatie verstrekken over een behandeling
 • Het voorschrijven of uitgeven van verkeerde medicatie
 • Een verkeerde diagnose geven (terwijl de zorgverlener dit had kunnen weten)
 • Seksueel misbruik of overschrijdend gedrag
 • Verstrekking van foutieve rapportages
 • Onzorgvuldig handelen

Wat mag het medisch tuchtcollege doen?

Binnen het medisch tuchtrecht mag het medisch tuchtcollege beslissen over diverse situaties en klachten. De klacht moet eerst volledig onderzocht worden. Zodra deze gegrond verklaard wordt, kan de tuchtcommissie de zorgverlener een sanctie opleggen. De diverse sancties die hierop betrekking hebben zijn:

 • Het toedelen van een waarschuwing
 • Berisping van de zorgverlener
 • Een boete opleggen die kan oplopen tot €4000 á €5000
 • Een verbod opleggen tot uitoefening van zijn/haar beroep
 • Een permanent verbod opleggen tot uitoefening van zijn/haar beroep

Berisping van de hulpverlener

De tuchtcommissie van het medisch tuchtcollege kan de hulpverlener de maatregel van berisping opleggen. In dat geval zegt de commissie in feite dat de hulpverlener verwijtbaar gedrag heeft vertoond of onjuist gehandeld heeft. Berisping vanuit de tuchtcommissie houdt in dat de zorgverlener in feite een ernstige waarschuwing krijgt, maar nog steeds zijn beroep volledig mag blijven uitvoeren.

Een procedure via de geschillencommissie

Onze advocaat medisch tuchtrecht kan u ook ondersteunen met andere procedures. Sommige aantijgingen zijn dusdanig verschillend van- en eenvoudiger dan de bovengenoemde klachten dat zij een andere behandeling dienen te krijgen. U kunt hiermee dan naar de geschillencommissie voor klachten in de zorg stappen. In dit geval kan deze commissie enkel uw klacht behandelen wanneer beide partijen het eens zijn met deze behandeling.

De adviezen of bevelen die een geschillencommissie geeft zijn bindend, u kunt echter wel na uitspraak nog een verdere stap zetten richting de rechter wanneer u deze uitspraken ongewenst acht. Het kan gaan om de volgende mogelijke klachten:

 • Privacy schending door zorgaanbieders
 • Letselschade
 • Een behandelplan die niet aansluit
 • Materiële schade
 • Onjuiste behandeling

Uw advocaat gezondheidsrecht: voor zorgverleners én patiënten

Binnen het medisch tuchtrecht adviseren wij iedereen die zich in een conflict bevindt. Wij treden op voor zowel de klager als de betrokken arts of andere hulpverlener. Vindt u als patiënt bijvoorbeeld dat u bent benadeeld of dat u onrecht is aangedaan door een arts of andere hulpverlener? Of meent u als betrokken arts of andere hulpverlener dat u onterecht wordt aangesproken? De medisch tuchtrecht advocaten van CKH Advocaten staan u graag bij.

Een afspraak maken met onze advocaat medisch tuchtrecht?

Om te voorkomen dat uw situatie nadelig beoordeeld wordt is het verstandig zo snel mogelijk actie te ondernemen. Onze advocaten plannen graag een gesprek met u in om uw situatie te bespreken. Wij vragen u om ons contactformulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen, wij nemen dan spoedig contact met u op.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Medisch tuchtrecht specialisten