Huurovereenkomsten

Wat is een huurovereenkomst?

Grote kans dat u bij huurovereenkomst of huurcontract denkt aan de huur van een woning of bedrijfsruimte, maar als u op vakantie gebruik maakt van een huurauto sluit u ook een huurovereenkomst. De wet omschrijft een huurovereenkomst als een overeenkomst (afspraak), waarbij de ene partij (verhuurder) zich verplicht om aan de andere partij (huurder) een zaak in gebruik te geven, terwijl de huurder verplicht is tot het doen van een tegenprestatie. Die tegenprestatie is meestal het betalen van een geldsom (huurprijs).

Wanneer beide partijen voldoen aan deze overeenkomst is er sprake van eerlijke handhaving van het huurrecht. Mocht dit niet goed lopen, dan kan het zijn dat u een huurrecht advocaat nodig heeft, CKH Advocaten helpt u dan graag verder tot een passende oplossing en advies.

De wet huurrecht

Zodra wij spreken over de wet van huurrecht worden er altijd minimaal twee partijen in acht genomen. De huurder en de verhuurder. De wet huurrecht maakt hierbij uitzondering voor de pacht. Hier zijn destijds andere regelingen voor getroffen waardoor deze hier nu geen onderdeel meer van uit maakt. Koop breekt geen huur is hier ook een uitzondering op. Wanneer de verhuurder zijn pand verkoopt aan een andere partij, dient de huurder nog steeds zijn verplichtingen na te komen aan de nieuwe partij.

De wet huurrecht is op zichzelf staand de leidraad die in acht genomen moet worden bij huurovereenkomsten, het zijn geschreven regels die nageleefd dienen te worden. Alle afspraken tussen huurder en verhuurder moeten wettelijk overeenkomen en deze afspraken moeten volgens het huurovereenkomst wetsartikel geldend zijn. De wet huurrecht includeert eventuele toevoegingen welke onderling overeengekomen zijn niet, deze zijn namelijk tussenbeide besproken en opgenomen in het huurcontract en niet wettelijk te verantwoorden. Dergelijke, niet volgens het huurovereenkomst wetsartikel gemaakte afspraken in huurovereenkomsten, zijn enkel contractueel.

Uw huurrecht advocaat

Voor advies omtrent huurcontracten kunt u bij onze vastgoed en huurrecht advocaten terecht. Wij stellen huurovereenkomsten op en adviseren over de juiste wijze van contracteren. Uw aangewezen huurrecht advocaat is op de hoogte van alle belangrijke facetten met betrekking tot huurovereenkomsten. Het komt namelijk voor dat de huurovereenkomst bepalingen bevat die in de praktijk niet van toepassing kunnen zijn, waardoor u voor verrassingen komt te staan. In principe is het huurcontract de basis voor de tussen partijen gemaakte afspraken, maar de wet schrijft in sommige gevallen zogenoemde dwingendrechtelijke bepalingen voor, waar u niet omheen kunt. Onze advocaten adviseren u bij het maken van de juiste keuzes. Als u op zoek bent naar een bevlogen, gespecialiseerde huurrecht advocaat met optimale kennis van de wet huurrecht en diverse soorten huurovereenkomsten, dan zit u bij CKH Advocaten goed.

Advies over huurcontracten

Advies over huurcontracten inwinnen is niet alleen noodzakelijk wanneer er dreiging is van een geschil of al gaande huurrechtelijke situatie. Onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’ kunt u bij onze advocaten ook advies over huurcontracten inwinnen alvorens u een proces voelt aankomen. Wij kunnen u hierin adviseren op welke zaken u dient te letten voordat u in zee gaat met een verhuurder of huurder. Dit kan bevorderend zijn voor u ware het dat u probleemloos alle huurcontract regels begrijpt alvorens u deze tekent. Wanneer u bij CKH Advocaten terecht komt naar aanleiding van een geschil kunt u erop rekenen dat wij u voorzien van juridisch advies conform wet- en regelgeving en u zullen bijstaan in het gehele proces.

Ontbinden huurcontract regels

Als bepalingen uit de huurovereenkomst niet worden nageleefd, kan zowel de huurder als de verhuurder onder omstandigheden het huurcontract ontbinden. Vaak gebeurt dit middels een aangetekende brief. Dat betekent niet altijd dat de partijen direct gevolg geven aan de inhoud van de ontbinding. Onze huurrecht advocaat biedt hierin advies. Met andere woorden, ofwel de huurder blijft gebruik maken van het pand ofwel de verhuurder geeft aan de huurovereenkomst te willen voortzetten. In zo’n situatie kan enkel de rechter nog het huurcontract ontbinden. Hij moet bevestigen of de huurovereenkomst al dan niet terecht is ontbonden en zo ja, dan bepaalt hij per welke datum de huurovereenkomst eindigt en onder welke voorwaarden.

Als de huurder het huurcontract opzegt, is het van belang dat u erop toeziet of het gehuurde in die staat wordt achtergelaten zoals deze was bij aanvang van de huurovereenkomst. Van belang is hierbij dat er wordt onderzocht of er huurcontract regels geschonden zijn. Door hierover goede afspraken te maken voorkomt u veel schade. Onze advocaten helpen u graag om te komen tot een goed einde van overeenkomst.

Onrecht aankaarten bij een huurrecht advocaat

Wanneer er volgens u sprake is van onrecht, dient u dit zo spoedig mogelijk aan te kaarten bij uw huurrecht advocaat. Het kan voorkomen dat u als huurder getracht wordt uit uw huurwoning te treden, zonder dat u hier reden voor ziet. In dat geval kijkt onze huurrecht advocaat alle huurcontract regels na en zullen alle mogelijkheden om het geschil op te lossen uit de kast worden gehaald. Het kan ook het geval zijn dat u als verhuurder geen tegenprestaties ontvangt van uw huurder, ook nadat u dit meerdere malen heeft aangekaart bij de persoon in kwestie. Dergelijke situaties zijn niet prettig en u wilt er zeker van zijn dat deze snel worden opgelost. Onze huurrecht advocaat biedt u hierin de juiste ondersteuning.

Huurrecht problemen voorkomen? Schakel een CKH Advocaat in

U kunt veel huurrecht problemen voorkomen door gebruik te maken van op de situatie toegespitste huurovereenkomsten én door tijdig contact op te nemen met een van onze advocaten om op zijn advies de juiste stappen te nemen. Door ons contactformulier situatie beschouwend in te vullen kunnen wij doelgericht contact met u opnemen!

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Huurovereenkomsten specialisten