Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing

Wanneer een kind voor veel opruiing of ernstige ruzies zorgt in huis of als er sprake is van ernstige mishandeling door ouder(s) of voogd(en), kan de rechter bepalen dat uithuisplaatsing de enige oplossing is. Deze maatregel dient als kinderbeschermingswijze en is een besluit die enkel door de rechter genomen kan worden.

In Nederland staat elk kind onder ouderlijk gezag van één of twee personen (ouders). De persoon die ouderlijk gezag over het minderjarige kind uitoefent, is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van dit minderjarige kind.

Denk hierbij aan beslissingen omtrent school, gezondheid, het aanvragen van een paspoort of het openen van een bankrekening voor het kind. Of iemand automatisch het ouderlijk gezag krijgt, hangt ervan af of een kind geboren wordt in of buiten een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) en of de situatie dit toelaat. Wij gaan in deze tekst dieper in op de verschillende situaties die kunnen zorgen voor uithuisplaatsing van een kind.

Ondertoezichtstelling kind

Een minderjarig kind kan door een kinderrechter op verzoek van Jeugdzorg onder toezicht worden gesteld. Een rechter kan (voorlopige) ondertoezichtstelling uitspreken wanneer een kind in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd en deze bedreiging met vrijwillige hulpverlening niet kan worden weggenomen.

Uithuisplaatsing kind

Soms is een ondertoezichtstelling voor een kind niet voldoende genoeg om zijn veiligheid te waarborgen. Jeugdzorg kan in dit geval de rechtbank vragen het kind uit huis te plaatsen. Naast de ondertoezichtstelling wordt dan uithuisplaatsing door de rechtbank uitgesproken. Dit gebeurt als het in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind is en de veiligheid niet met alleen een ondertoezichtstelling is te bereiken. Jeugdzorg kan de rechtbank vragen voor uithuisplaatsing van het kind, bijvoorbeeld als:

  • het kind wordt verwaarloosd of mishandeld;
  • de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen;
  • er te vaak ruzie is tussen ouder(s) of tussen ouders en het kind;
  • het kind gehandicapt is en de zorg te zwaar is voor de ouders.

Een kind vrijwillig uit huis plaatsen

Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen zijn. U kunt uw kind vrijwillig uit huis plaatsen, omdat u bijvoorbeeld tijdelijk geen zorg kunt dragen voor het kind. Bijvoorbeeld vanwege medische redenen. Hiervoor kan een mediator of hulpverlener de nodige handvaten bieden. Een rechter beslist over gedwongen uithuisplaatsing.

Een uithuisplaatsing is een heel ingrijpende beslissing. Niet alleen voor de ouders, maar zeker ook voor het minderjarige kind. Door de uithuisplaatsing woont het kind immers voor korte- of langere tijd niet meer bij zijn ouders. Een uithuisplaatsing kan een voorlopige beslissing zijn, maar het kan er ook toe leiden dat een minderjarig kind niet meer bij zijn ouders zal opgroeien, maar bij pleegouders.

Uithuisplaatsing procedure

Wanneer er geen andere oplossing blijkt dan het uithuisplaatsen van een kind volgt er een uithuisplaatsing procedure. Allereerst krijgt men veelal te maken met een verzoek tot uithuisplaatsing. Zaak is om hier allereerst op te reageren, vervolgens heeft u als ouder verschillende mogelijkheden:

Schriftelijk bezwaar maken tegen uithuisplaatsing kind

Om bezwaar te maken tegen uithuisplaatsing kunt u een verweerschrift indienen bij de kinderrechter. Hierin moet u beschrijven wat de redenen zijn van bezwaar en dit kunnen onderbouwen.

Mondeling verweer tijdens zitting

Naast het indienen van een verweerschrift kan men ook mondeling bezwaar maken tegen uithuisplaatsing tegenover de rechter.

Uithuisplaatsing toch toestaan

Als ouder kunt u het ook eens zijn met de uithuisplaatsing van uw kind. In dat geval kunt u een brief verzenden naar de rechtbank met hierin uw goedkeuring, maar dit is geen verplichting.

Bezwaar door minderjarige

De minderjarige kan zelf ook bezwaar indienen tegen de uithuisplaatsing. Hierbij kan de rechter een kindgesprek aangaan. Daarnaast heeft de minderjarige ook recht op zelfstandig verweer met hulp van een advocaat. Dit geldt voor kinderen met een leeftijd vanaf 12 jaar.

De kinderrechter behandelt de zaak zonder inbreng van ouders

In sommige gevallen reageren ouders helemaal niet op het verzoek tot uithuisplaatsing van het kind. In dat geval heeft de rechter het recht om zonder inbreng van ouders de zaak te behandelen. De beslissing wordt naderhand schriftelijk met de ouders gecommuniceerd.

Kan uithuisplaatsing voorkomen worden?

Een kind moet in een veilige omgeving kunnen opgroeien, leren en zich kunnen ontwikkelen. Hiervoor is stabiliteit en regelmaat vaak een belangrijke factor. Wanneer u van mening bent dat er geen sprake is van mishandeling of verwaarlozing, kunt u het beste contact opnemen met de jeugdbescherming. Deze instantie kan u hierbij ondersteunen. Wanneer de kinderrechter al besloten heeft dat het kind uit huis geplaatst moet worden, heeft u nog wel de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Een advocaat uithuisplaatsing kan u hierbij ondersteunen.

Advocaat uithuisplaatsing

Ziet u zich als ouder geconfronteerd met een verzoek tot een machtiging uithuisplaatsing van (één van) uw kind(eren), aarzel dan niet en neem contact op met onze jeugdrecht advocaten. De gevolgen van een uithuisplaatsing zijn immers enorm groot. Bijstand van een advocaat jeugdrecht is dan ook van groot belang.

Maak een afspraak met ons

Verkeert u in een situatie waarbij uithuisplaatsing dreigt? Of wilt u advies inwinnen van een advocaat alvorens u stappen onderneemt? Wij plannen graag een afspraak met u in om de situatie te bespreken. Stuur ons een bericht en beschrijf uw situatie. Wij zullen spoedig contact met u opnemen!

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Uithuisplaatsing specialisten