Werkgevers- & Werknemersaansprakelijkheid

Home > Rechtsgebieden > Schaderecht & Aansprakelijkheidsrecht > Werkgevers- & Werknemersaansprakelijkheid

Als werkgever heeft u de zorgplicht te voorkomen dat werknemers schade oplopen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. Voor de werkgeversaansprakelijkheid en werknemersaansprakelijkheid is het dan ook van belang precies te weten hoe het zit met de omvang van die zorgplicht, de schade en de mate van opzet en/of roekeloosheid.

Werkgeversaansprakelijkheid

Op grond van de wet moet een werkgever zorgen voor een veilige werkplek en maatregelen treffen om eventuele schade, die een werknemer kan oplopen of veroorzaken bij de uitvoering van de werkzaamheden, te voorkomen. In het kader van de werkgeversaansprakelijkheid moet een werkgever daarom een arbeidsomstandighedenbeleid voeren en rekening houden met studies en veiligheidsnormen van bijvoorbeeld fabrikanten en/of leveranciers. Een groot deel van deze omstandigheden en het beleid is terug te vinden in de Arbeidstijdenwet en -regeling, Arbowet en -besluit en cao’s. Op basis van deze wetten, regelingen en besluiten is de eventuele werkgeversaansprakelijkheid te beoordelen en vast te stellen.

Werkgeversaansprakelijkheid brengt met zich mee dat de werkgever voor de veiligheid van zijn werknemers zowel een onderzoeksplicht als een instructieplicht heeft. De werkgever moet ook daadwerkelijk toezicht houden op deze plichten én erop toezien dat iedereen zich houdt aan de bijbehorende instructies, al dan niet door het opleggen van bepaalde sancties bij niet-naleving.

Werknemersaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de werkgever stopt zodra sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Van deze zogenoemde werknemersaansprakelijkheid is dan ook sprake als de werknemer opzettelijk schade heeft veroorzaakt. Een enkele fout, ontstaan door onachtzaamheid of vergeetachtigheid van de werknemer, is in principe niet voldoende voor werknemersaansprakelijkheid. Voor het vaststellen van werknemersaansprakelijkheid zijn vanzelfsprekend de feiten en omstandigheden van groot belang om de eventuele opzet dan wel bewuste roekeloosheid van de betreffende werknemer aan te tonen.

Uw advocaat schade- en aansprakelijkheidsrecht

De gespecialiseerde advocaten schade- en aansprakelijkheidsrecht van CKH hebben alle expertise en ervaring om zowel werkgevers als werknemers bij te staan in geschillen rondom aansprakelijkheid in werksituaties. Informeer gerust eens vrijblijvend naar de mogelijkheden.


Onze specialisten op dit rechtsgebied


Advocaten Hoorn

mr. J.W.L. Vader

ADVOCAAT

Bel ons direct! 072 511 40 32