Arbeidsongeschiktheid & Re-Integratie

Arbeidsongeschiktheid & Re-Integratie

Gaandeweg een dienstverband is het mogelijk dat een werknemer ziek wordt. Soms houdt dit voor langere tijd aan en komt de persoon in kwestie terecht in de ziektewet. Een werknemer kan arbeidsongeschikt raken doordat hij een lichamelijk of geestelijk gebrek oploopt. Werkzaamheden zijn dan niet meer uitvoerbaar als voorheen of zijn zelfs in zijn geheel (tijdelijk) niet meer uit te voeren. Wanneer een dergelijk voorval plaatsvindt hebben zowel werkgever als werknemer rechten en plichten.

Wat zijn de rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid

Een werknemer moet zich allereerst ziek melden bij zijn werkgever. Hoe dit te doen, is vaak opgenomen in het bedrijfsreglement. Van de werknemer wordt gevraagd zich in te zetten om in de loop der tijd weer aan het werk te gaan. Daarnaast is er altijd nog het recht op re-integratie. Accepteert de werknemer dit niet, dan mag de werkgever zijn loon inhouden.

In Nederland heeft een werknemer die arbeidsongeschikt is als gevolg van ziekte in feite recht op doorbetaling van het loon. Deze loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid geldt in principe voor de duur van ten minste twee jaar, uitzonderingen daargelaten. Deze wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid is van toepassing bij een arbeidsovereenkomst en speelt niet bij een opdrachtovereenkomst.

Re-integratietraject

Als sprake is van arbeidsongeschiktheid en het een werknemer niet meer lukt om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is een werkgever verplicht tot re-integratie. De werkgever moet hiervoor het initiatief nemen en, met hulp van de arbodienst, op zoek gaan naar re-integratiewerk. Bij een zogenoemd re-integratietraject kijken de betrokken partijen met elkaar naar andere en passende werkzaamheden. De betreffende werknemer moet met behulp van re-integratiewerk en via het re-integratietraject de overeengekomen werkzaamheden op termijn weer oppakken.

Plan van aanpak bij re-integratie

Re-integratie is het proces om weer terug te keren naar het eigen werk van vóór de arbeidsongeschiktheid. Tijdens de ziektedagen/-maanden moeten werkgever én werknemer zich inzetten om de re-integratie tot een succes te maken. In ieder geval dient de werkgever binnen zes weken na de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid te beschikken over een advies van de arbodienst.

Het advies van de arbodienst is een essentiële schakel tussen partijen om te werken aan herstel van de werknemer en de zogenoemde bedongen arbeid weer te kunnen continueren. Dat moet worden uitgewerkt in een (periodiek) plan van aanpak. Deze stukken komen tezamen terug in een zogenoemd re-integratieverslag. Ze worden – zeker bij langdurige arbeidsongeschiktheid en re-integratie – geëvalueerd en beoordeeld ter bevordering van de arbeidsrelatie tussen de partijen en ter voorkoming van een eventuele (bestuurlijke) boete van het UWV.

Wanneer heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Bij arbeidsongeschiktheid heeft een werknemer in een aantal gevallen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zodra een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, maar nog wel kleine werkzaamheden kan verrichten kan deze beroep doen op een WGA (Werk Hervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) -uitkering. Deze arbeidsongeschiktheidsuitkering geldt niet voor werknemers waarbij de kans zeer minimaal is dat zij ooit nog kunnen werken. Voor deze personen geldt dat zij aanspraak kunnen maken op een IVA (Inkomens Volledig Duurzaam Arbeidsongeschikten) -uitkering. 

Krijgt u bij arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding?

Bij beëindiging van een dienstverband met een werknemer dient de werkgever een transitievergoeding te betalen mits de werknemer minstens twee jaar ziek is geweest. De betaalde transitievergoeding kan sinds 1 april 2020 wel gecompenseerd worden aan werkgevers. Voor diverse vragen over beëindiging van een dienstverband kunt u ook terecht bij onze ervaren advocaten ontslagrecht.

Uw arbeidsrechtadvocaat denkt in oplossingen

Langdurige ziekte van een werknemer heeft organisatorische én financiële gevolgen voor een onderneming. Daarbij is de regelgeving rond arbeidsongeschiktheid en re-integratie complex. De arbeidsrechtadvocaten van CKH Advocaten maken u als werkgever graag wegwijs in deze wet- en regelgeving en helpen met concrete oplossingen.

Meer informatie over uw rechten bij arbeidsongeschiktheid? Neem contact op

Bent u werknemer en wilt u precies weten wat uw rechten en plichten zijn in geval van arbeidsongeschiktheid en re-integratie? Vraag het CKH Advocaten. U kunt hiervoor ons contactformulier invullen. Wij zullen u dan spoedig berichten met een reactie.

Neem contact met ons op

Naam(Vereist)

Onze Arbeidsongeschiktheid & Re-Integratie specialisten